Tvangsmulkt for manglende energimerking og energivurdering av yrkesbygg - NVE

NVE har vedtatt tvangsmulkt til eiere av åtte yrkesbygg som manglet energiattest eller energivurdering av klimaanlegg. Dette er resultatet av en kontroll av over 90 yrkesbygg der det ble funnet én eller flere mangler i to tredjedeler av bygningene

- Disse vedtakene er de første økonomiske reaksjonene for manglende energimerking av bygninger og energivurdering av klimaanlegg. NVE vil arbeide videre med tilsyn av energimerkeordningen for bygg, slik at økt bevissthet om energibruk og ulike oppvarmingsløsninger kan bidra til å gjøre bygninger mer energieffektive, sier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug i NVE.

Et utvalg på 91 yrkesbygninger fordelt på åtte tettsteder i landet ble i 2013 valgt ut for kontroll. På oppdrag for NVE kontrollerte Norconsult om bygningen var energimerket, om energiattesten var oppslått for brukerne av bygget og om det var tekniske anlegg som krevde energivurdering.

I hele 62 bygninger ble det funnet én eller flere mangler. Kontrollen har senere blitt fulgt opp av NVE gjennom varsel om tvangsmulkt. Oppfølgingen har foregått over lang tid, og eierne har i denne perioden fått flere varsler. Underveis er manglene blitt rettet opp hos de fleste byggeierne.

Flere kontroller

- I noen tilfeller skyldtes manglene at eieren ikke hadde kjennskap til plikten til energimerking og energivurdering, mens de i andre tilfeller skyldtes manglende prioritering. Energimerking av boliger og bygninger er en obligatorisk ordning, og vi håper at reaksjonene vi nå kommer med, bidrar til at enda flere følger opp denne plikten. Med erfaringene fra denne kontrollrunden er NVE godt skodd og klar til å gjennomføre flere kontroller, understreker Skrivarhaug.

I tillegg til å kontrollere om det er foretatt energimerking og energivurdering, kan det være aktuelt å kontrollere om energiattesten blir brukt i markedsføringen ved salg og utleie, om det er brukt riktige grunnlagsdata for beregningen av energimerket, og om det blir laget tiltakslister slik at eierne kan ha nytte av ekspertens råd for videre utvikling av eiendommen.

Per 20.november var det vedtatt tvangsmulkt til seks selskap for i alt åtte bygninger, og det blir ventelig vedtatt tvangsmulkt for ytterligere tre eiere. Reaksjonene kommer fordi det ikke er laget energiattest for bygninger, eller ikke gjennomført energivurdering av klimaanlegget. Tvangsmulkt innebærer at eieren ilegges en mulkt per dag, og denne løper fram til mangelen er rettet opp. Mulktens størrelse fastsettes i forhold til den antatte kostnad ved å rette opp mangelen. For de aktuelle sakene, er det vedtatt tvangsmulkt på 1000 – 3000 kroner per kalenderdag.

NVE har lenge lagt vekt på informasjon og veiledning om energimerkeordningen for bygg. Kontroller og kontakter i markedet har imidlertid vist at det i yrkesbyggmarkedet er mange som ikke følger opp pliktene. I boligmarkedet er derimot andelen som gjennomfører energimerking, høy.

Kontaktpersoner:
Seniorrådgiver Olav K. Isachsen, tlf 22 95 98 82
Fung. seksjonssjef Martin Brittain, tlf 90 68 67 13