Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 26.06.2020 , sist oppdatert 28.08.2020

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.  

Foto: Tor Skjervagen

Kartleggingen er basert på innspill fra bedriftene, og NVE har analysert hvilket økt kraft- og effektbehov disse syv tiltakene kan gi, regionalt og nasjonalt. 

- Det er fortsatt et stort teknisk potensial for å kutte i klimagassutslipp i industrien gjennom direkte elektrifiseringVi har et robust kraftsystem, men det vil kreve omfattende investeringer i nett som vil ta tid å få på plass, sier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund. 

Kutt på 2,3 millioner tonn CO2 tilsvarer 18 prosent av utslippene fra landbaserte industrianlegg 

Hvorvidt elektrifiseringstiltakene gjennomføres, avhenger av om bedriftene selv anser det som lønnsomt. Det har ikke vært en del av dette oppdraget å vurdere tiltakskostnader. Dette gjør at volumene fra denne rapporten ikke er direkte sammenliknbare med volumene i den oppdaterte studien av Kraft fra land til norsk sokkel, som også lanseres i dag. 

 
Investeringer i kraftnettet vil være nødvendig

Elektrifiseringstiltakene har til sammen et estimert effektbehov på omtrent 1500 MW. Dette utgjør et årlig kraftforbruk på totalt 12 TWh, som er en økning i kraftforbruk på nesten ti prosent sammenliknet med i dag.  

Hvis gjennomført, vil tiltakene påvirke regionale kraftbalanser, og kreve investeringer i kraftnettet. Flere av nettinvesteringene som kreves er omfattende, og tar lang tid å gjennomføre. Dette gjelder eksempelvis i Bergensområdet, på Haugalandet og på Nordmøre.  

Norge har i dag et overskudd av kraft, og NVEs framskrivinger av produksjon og forbruk gir et økende kraftoverskudd i fremtiden. Dersom disse klimatiltakene i industrien blir gjennomført, kan kraftoverskuddet bli lavere. 

Tiltak utover direkte elektrifisering vil også trenge mye kraft

Vi har også kartlagt andre tiltak enn direkte elektrifisering, som kan redusere klimagassutslipp i landbaserte industrianlegg. Dette er tiltak som karbonfangst, ny nullutslippsteknologi i aluminiumproduksjon og bruk av hydrogen som råstoff i industriprosesser. Slike tiltak vil også kreve betydelige mengder strøm. 

Til høsten skal NVE se samlet på konsekvensene av elektrifisering av petroleum, industri og transport

Oppdraget fra OED er todelt og andre del skal leveres til høsten. Her skal NVE gjøre en samlet vurdering av hvordan økt kraftforbruk fra Klimakur 2030, Kraft fra land og Elektrifisering av landbaserte industrianlegg vil påvirke kraftsystemet i Norge. Det vil si konsekvenser for både utbygging av nettet og kraftprisen.  

Kontaktpersoner

Anne Vera Skrivarhaug, direktør for energiavdelingen
Mobil: 415 11 537

Ane Torvanger Brunvoll, seksjonssjef
Mobil: 977 79 089