Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 03.04.2020 , sist oppdatert 01.09.2022

Stort potensiale for mer effektiv oppvarming og bruk av spillvarme

Nærhet mellom varmekilde og forbruker, og nye måter å lagre varme kan øke utnyttelse av spillvarme. Det er potensialer i å effektivisere oppvarming i bygg, med blant annet varmepumper, viser ny rapport

En ny rapport (Oslo Economics og Asplan Viak), som ser på effektiviseringsmuligheter i varmesektoren, konkluderer med at det er potensiale for å utnytte spillvarme, blant annet fra datasentre. Foto: NVE.

En ny rapport (Oslo Economics og Asplan Viak) har sett på effektiviseringsmuligheter i varmesektoren og bedre utnyttelse av spillvarme. Hovedkonklusjonen er at det er et stort effektiviseringspotensiale i oppvarming, blant annet ved bruk av varmepumper, og dessuten et stort potensiale for å bedre utnytte spillvarme fra datasentre, avfallsforbrenning og industri.

Noe avkrever ny teknologi, mens mesteparten gjelder bedre planlegging ved etablering av nye energiintensive produksjonsenheter. Geografisk nærhet mellom varmekilde og forbruker, og nye måter å lagre varme har betydning for økt utnyttelse av spillvarme.

Hva er spillvarme?

Spillvarme er varmeenergi i form av varm luft, vann eller damp, som ikke blir utnyttet i energiproduksjon, og som går tapt til omgivelsene.

Kan utnytte spillvarme fra datasentre

Hvor stort potensialet er vil avhenge av at det er geografisk nærhet mellom varmekilden og forbruker. Rapporten har særlig sett på spillvarme fra datasentre.

– Vi anslår at elforbruket i datasentre vil øke mellom 3–8 TWh innen 2040. Det vil derfor være viktig å se på mulighetene for hvordan spillvarme fra datasentre kan utnyttes når det skal bygges nye datasentre, sier direktør Anne Vera Skrivarhaug.

NVE har anslått at elforbruket i datasentre kan komme til å øke fra om lag 0,8 TWh i 2019 til mellom 4 og 9 TWh i 2040. Det er mye usikkerhet rundt dette anslaget. Det viktige er at datasentre er en kilde til mye spillvarme og at det er viktig ved å se på mulighetene for hvordan dette kan utnyttes når det skal bygges nye datasentre.

Behov for sesonglagring av spillvarme fra avfallsforbrenningen

I dag går mye varme fra avfallsbrenning til spille i sommerhalvåret når oppvarmingsbehovet er lavt. Nye lagringsteknologier for å ta vare på denne varmen vil gjøre at vi kan nyttiggjøre oss varmen på et senere tidspunkt når det er større etterspørsel.

Avfallsforbrenning blir i dag brukt til fjernvarme, men store deler av spillvarmen blir produsert på sommerhalvåret, når behovet for oppvarming er lavt. Flere aktører ser nå på muligheten å etablere sesonglagring i fjell for å lagre og utnytte varme fra avfall som forbrennes i sommerhalvåret.

Varmepumpe gir stor effektiviseringsgevinst

Varmepumper gir store effektiviseringsgevinster på varmeområdet i Norge. Det er allerede installert mange varmepumper i Norge, og NVE har beregnet at varmepumper bidro med nærmere 10 TWh energieffektivisering i varmeproduksjon i 2018.

Det gjenstår et betydelig teknisk – økonomisk potensiale for effektivisering gjennom bruk av varmepumper. Her finnes det i dag en del støtteordninger, og markedet er i utvikling. Installasjon av varmepumper forventes å være lønnsomt, og utgjør det viktigste tiltaket for effektivisering av opp­varming og kjøling.

Les hele rapporten Kartlegging og vurdering av potensial for effektivisering av oppvarming og avkjøling i Norge. Rapporten legges til grunn for gjennomføring av EED-direktivet artikkel 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Senioringeniør Ingrid Helen Magnussen, tlf. 970 44 524