Publisert 29.10.2020 , sist oppdatert 30.10.2020

Store veivalg når Norge skal elektrifiseres

NVEs nye analyser viser at elektrifiseringstiltak kan øke kraftforbruket med opptil 23 TWh frem mot 2040. En så stor elektrifisering av samfunnet vil bidra til å drive kraftprisen opp. Økt utbygging av kraftproduksjon vil dempe prisøkningen, men innebærer samtidig naturinngrep.

Olje- og energiminister Tina Bru og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund

I dag har NVE publisert analysene Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2020-2040 og Elektrifiseringstiltak i Norge. Analysene viser at den gjennomsnittlige kraftprisen i Norge vil øke svakt fram mot 2040. De kortsiktige svingningene i kraftprisen vil likevel bli sterkere enn i dag, i takt med at andelen væravhengig kraftproduksjon øker. Både forbruket og produksjonen av kraft øker, og mer kraftnett knytter europeiske land tettere sammen.

– Analysene peker på at kraftprisen vil øke noe, men i virkeligheten vil utviklingen i kraftprisen avhenge sterkt av hvor mye forbruk og produksjon av kraft vi selv legger til rette for, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Rapportene handler om vårt framtidige kraftsystem og beskriver hvordan ulike valg i energipolitikken vil påvirke denne framtiden.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for mer elektrifisering. Vi har vært tidlig ute med å ta i bruk våre fornybare kraftressurser, og nå tar vi kraften ytterligere i bruk, i industrien, i petroleumssektoren og i transportsektoren. NVEs vurderinger legger et viktig grunnlag for å fortsette dette arbeidet, sier olje- og energiminister, Tina Bru.

Elektrifiseringen øker kraftbehovet

NVE forventer at samlet kraftforbruk i Norge vil øke en del fram mot 2040. En viktig årsak til at forbruket øker er elektrifisering av transportsektoren og sokkelen, samt etablering av ny kraftkrevende næringsvirksomhet, som hydrogenproduksjon og datasentre.

Mer elektrifisering bidrar til økte strømpriser, noe som igjen kan bremse elektrifiseringen og etableringen av ny industri. Økt utbygging av kraft vil på den andre siden bidra til lavere strømpriser og legger dermed til rette for elektrifisering og ny industri, men medfører ofte naturinngrep.

– Forenklet kan vi si at alle ønsker lave kraftpriser, økt kraftforbruk til elektrifisering og ny industri, og å slippe å bygge ut mye ny kraftproduksjon. Men det regnestykket går ikke opp. Vi kan få to av ønskene oppfylt, men ikke alle tre, sier Lund.

Politiske veivalg

Dersom EU skal nå sine klimamål, må store deler av produksjonssiden i det europeiske kraftsystemet avkarboniseres. For å erstatte fossil kraftproduksjon, og samtidig dekke nytt kraftforbruk i Europa må det bygges store mengder sol- og vindkraft. Omstillingen er godt i gang. Nesten alt kull vil være ute av den europeiske produksjonsmiksen i 2030, og fornybarutbyggingen går raskere enn hva NVE antok for bare et år siden, også i våre naboland.

– Norge er bedre rustet enn de fleste for denne omstillingen. Vi har en utslippsfri kraftsektor, en historisk sterk kraftbalanse, god forsyningssikkerhet og et robust kraftnett. Men samtidig vil elektrifisering kreve nye nettinvesteringer og økt produksjon av kraft også her, sier Lund.

– Dette er vanskelige og dypt politiske veivalg. NVEs oppgave er ikke å ta stilling i disse veivalgene, men å belyse konsekvensene av dem, avslutter Lund.


Informasjon om rapportene

Langsiktig kraftmarkedsanalyse - kan du lese her

Dette er en årlig rapport fra NVE, som beskriver utviklingen av kraftmarkedet i Norden og resten av Europa. Analysen gir kunnskap om hvordan det norske kraftsystemet påvirkes av ulike utviklingstrekk, og et mulig utfallsrom for kraftpriser frem mot 2040 under ulike forutsetninger.

Analysen dekker årene mellom 2022 og 2040, og det er benyttet energi- og kraftmarkedsmodeller med detaljerte forutsetninger om forbruk, produksjon, nett og brenselspriser i 19 europeiske land. Forutsetningene er basert på NVEs egne arbeider, offisielle nasjonale planer, energipolitikken i EU, eksterne analyser og data fra analysebyrået IHS Markit. NVE legger stor vekt på at forutsetningene for analysen skal beskrive kjente utviklingstrekk og nasjonal politikk. 


Elektrifiseringstiltak i Norge - Hva er konsekvensene for kraftsystemet? - kan du lese her 

Rapporten ser på summen av et utvalg elektrifiseringstiltak fra de tre rapportene Klimakur 2030, Kraft fra land til norsk sokkel og Elektrifisering av landbaserte industrianlegg i Norge. NVE har analysert hvordan elektrifiseringstiltak identifisert i disse rapportene vil påvirke det norske kraftsystemet i 2030 og 2040.

Økt elektrifisering vil gi et økt kraftforbruk, som vil kunne utløse investeringer i kraftnettet og ha betydning for kraftbalanse, kraftpriser og nettleie. Analysene er gjennomført med utgangspunkt i NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse 2020 og vurderinger fra Statnett og andre nettselskaper.

Ingvild Vestre Sem
(Langsiktig kraftmarkedsanalyse)
mob: 458 81 693
ivs@nve.no

Ingrid Endresen Haukeli
(Elektrifisering i Norge)
mob: 41906434 
ieh@nve.no