Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.12.2022

Oppdatert veileder til kraftrasjoneringsforskriften

NVE har oppdatert veilederen for kraftrasjoneringsforskriften. Vi har fulgt opp innspillene fra høringsrunden og lagt vekt på at det skal bli lettere for nettselskapene å lage planer for en rasjoneringssituasjon. 

- I kraftrasjoneringsforskriften har nettselskapene en sentral rolle med å utarbeide rasjoneringsplaner for sine områder. En av våre oppgaver er å veilede nettselskapene i dette arbeidet. I den oppdaterte veilederen har vi fulgt opp innspill og tydeliggjort roller og ansvar før og under en rasjoneringssituasjon, sier Inga Nordberg, direktør for Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.  

Tørt vær og lave magasinfyllinger i høst, krigen i Ukraina og kraftsituasjonen i Europa, har vært en påminnelse på at ekstraordinære hendelser kan skje. Det er viktig at vi som samfunn har gode planer for hva vi skal gjøre når ekstraordinære hendelser oppstår.  

- Norge har et robust kraftsystem og risikoen for rasjonering er lav, både denne vinteren og generelt. Når det er sagt, skal vi være forberedt på et scenario der energiknapphet kan oppstå, understreker Nordberg. 

Flere endringer fremover 

NVE har mottatt mange gode innspill i høringsprosessen tidligere i høst. I tillegg til høringsinnspill har vi hatt møter med aktører både i og utenfor bransjen. Mange av høringsinnspillene som har kommet inn er nå tatt høyde for og innarbeidet i veilederen.  

En del av høringsinnspillene krever videre samarbeid med andre etater og aktører i bransjen. NVE vil derfor fortsette å arbeide med innspillene og temaene som ikke er avklart i dag. Dette gjelder for eksempel arbeidet med prioritering av forbrukere, der vi vil ha et samarbeid med DSB videre. 

- Vi har god dialog med bransjen og vi har fått viktige innspill vi vil jobbe videre med. Blant annet er det mange som ønsker seg tydeligere rolleavklaringer. Dette vil vi fortsette å jobbe med, sier Nordberg. 

- Det har også kommet inn ønsker om føringer for hvordan sluttbrukere skal prioriteres. Dette er et viktig arbeid som vi vil fortsette med utover vinteren, blant annet i samarbeid med DSB, fortsetter Nordberg.   

Et annet innspill var veiledning om bruk av AMS. Forbrukeren kan få en bedre oversikt over sitt eget forbruk. Dette kan for eksempel bidra til at kvoterasjonering gjennomføres på en mer skånsom måte.  

- Sammen med bransjen vil vi se på muligheten å bruke AMS gjennom kraftrasjoneringsforskriften. Her er det mange problemstilling som må vurderer, både tekniske og juridiske, forklarer Nordberg. 

Kvoterasjonering er det viktigste virkemiddelet i en rasjoneringssituasjon 

- Ved behov for rasjonering er kvoterasjonering det virkemiddelet som iverksettes først. Det betyr at hver enkelt strømkunde blir tildelt en viss mengde strøm de kan bruke som de vil over en gitt tidsperiode, sier Nordberg. 

I en slik situasjon kan strømkunden i større grad styre når de vil bruke strømkvoten de har fått tildelt. Hvis kvotene som er tildelt ikke ser ut til å gi den virkningen vi ønsker, kan kvotene justeres. Hvis heller ikke dette gir nok reduksjon i forbruket, er siste utvei å gå til sonevis roterende utkobling. Ved sonevis roterende utkobling vil alle innenfor et gitt område måtte kobles ut i en gitt periode.  

- Sonevis utkobling er bare et alternativ som en siste utvei dersom det viser seg at kvoterasjonering ikke har tilstrekkelig effekt, sier Nordberg. 

En rasjoneringssituasjon er ikke noe som skjer over natten. En av NVE sine oppgaver er å overvåke situasjonen. Hvis situasjonen tilsier at en rasjoneringssituasjon er sannsynlig, vil det iverksettes flere tiltak, lenge før rasjoneringsplaner blir nødvendig. Noen av disse tiltakene er dialog med bransjen, å dele informasjon om behov for å spare energi og SAKS-tiltak. Dette er tiltak som skal bidra til at det ikke blir nødvendig å iverksette rasjoneringsplanene til nettselskapene. 

Kontakt

Overingeniør Lars Eirik Eilifsen

laee@nve.no

Nettselskapenes beredskapsplaner

Alle virksomheter som er KBO-enheter etter kraftberedskapsforskriften § 2-1 og som har områdekonsesjon etter energiloven § 3-2, plikter å utarbeide rasjoneringsplaner som en del av sin beredskapsplanlegging. 

Ved ekstraordinære hendelser kan det være en risiko for at vi havner i en knapphetssituasjon der produksjonen ikke er tilstrekkelig til å dekke forbruket, selv etter at myndighetene har iverksatt tiltak for å unngå rasjonering. Det vil i så fall skje mot slutten av vinteren, når vannmagasinene er på sitt laveste. Da vil det kunne bli aktuelt å ta i bruk rasjonering som virkemiddel, for å sikre at vi har tilstrekkelig med kraft til å dekke behovet til de som trenger strømmen aller mest. Selv om dette er svært lite sannsynlig er det et senario vi som samfunn må vær forberedt på.