Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 05.04.2017 , sist oppdatert 28.08.2020

NVEs innspill til EUs Vinterpakke

NVE har avgitt høringsuttalelse til EU-kommisjonens regelverksforslag som er samlet i den såkalte «Vinterpakken». Felles regler bidrar til effektiv krafthandel og norsk verdiskapning. EU går i riktig retning, men enkelte forslag er NVE uenig i.

NVE støtter Kommisjonen når det nå foreslås regler som styrker bruken av markedsbaserte virkemidler i det europeiske kraftmarkedet. Samtidig er det viktig at de felleseuropeiske løsningene er effektive og proporsjonale, og at samfunnsøkonomiske hensyn ivaretas.

Forslaget om at «flaskehalsinntekter» på utenlandskabler skal øremerkes ny utbygging er uheldig fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Disse inntektene bør fortsatt kunne brukes til å redusere nettleien i Norge, skriver NVE i høringsuttalelsen.

Fleksibel og effektiv beredskap

Forslagene som gjelder beredskapsarbeid anser NVE som ambisiøse og fremtidsrettede. Dette er positive og viktige bidrag til prosessen med å etablere et integrert europeisk energimarked. Forslaget er basert på at ansvar for forsyningssikkerhet og sikker drift av kraftsystemet fortsatt skal være et nasjonalt ansvar.

NVE påpeker at utstrakt offentliggjøring av sensitive beredskapsmessige forhold og detaljerte kriterier for iverksettelse av tiltak vil kunne være uheldig.

Økt ambisjonsnivå for energieffektivisering

Det er bra med ambisjoner når det gjelder energieffektivisering i EU, men dersom de samme kravene også skal gjelde i Norge, vil de ha en høy kostnad, skriver NVE.

 

 

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Erlend Sandnes, tlf 22 95 93 98