NVEs årsrapport 2017 - NVE

Årsrapporten gjev oversikt over hendingar som prega NVE i 2017, og ei samla vurdering av resultat og aktivitetar.

NVE styrte i 2017 verksemda si etter fire hovudmål:

  1. NVE skal sikre ei samla og miljøvenleg forvalting av vassdraga.
  2. NVE skal fremme ein samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring, omsetnad og bruk av energi.
  3. NVE skal fremme ei trygg kraftforsyning.
  4. NVE skal betre samfunnet si evne til å handtere risiko for flaum og skred.

 

Rapporten går gjennom kvart av hovudmåla.

I tillegg vert årsrekneskap, utvalde volumtal og nøkkeltal presentert.

 

Last ned Årsrapport 2017 for Noregs vassdrags- og energidirektorat