Publisert 15.10.2019 , sist oppdatert 28.08.2020

Mer ambisiøs klimapolitikk påvirker norske kraftpriser

EUs klimapolitikk virker.  Kullkraft vil trolig være helt ute av de fleste land i Nord- og Vest-Europa i løpet av de neste tiårene. Til erstatning får vi mye vind- og solkraft. Høyere kvotepris driver kraftprisene opp, men en sterk utbyggingen av fornybar kraft i de nordiske landene demper prisøkningen i Norge.

 

Dette er noen av funnene i NVEs Langsiktige Kraftmarkedsanalyse 2019-2040.

- Siden 2017 har kvoteprisen i EU blitt femdoblet. En høyere pris på klimakvoter i EU bidrar til høyere kraftpriser i Norge, sier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund.

-Høye kvotepriser bidrar til at lønnsomheten dreneres ut av fossil kraftproduksjon. Kullkraft vil trolig forsvinne i de fleste europeiske land fram mot 2040. Samtidig får vi en sterk utbygging av vind- og solkraft. Det vil gi lavere utslipp av klimagasser, men også sterkere svingninger i strømprisen, sier Lund.

Det ligger an til en storstilt utbygging av ny kraftproduksjon i Norden

-Det kan komme opp mot 100 TWh ny produksjon i Norden fram mot 2040. Vannkraften vil fremdeles være ryggraden i det nordiske kraftsystemet, men det meste av ny utbygging vil være vindkraft i Sverige og Danmark. Den sterke utbyggingen av ny kraft bidrar til å dempe prisøkningen for oss i Norge

I Norge er utbyggingen av vindkraft framover mer usikker. Vi har derfor utarbeidet ulike scenarier for utbygging av vindkraft her i landet. I ett scenario gis det ikke flere konsesjoner til vindkraft på land, i et annet bygges det ut vindkraft som det er marked for. Et tydelig resultat fra analysen er at med mer vindkraft blir også strømprisen i Norge lavere, sier Lund.

- Kraftforbruket i Norge forventes å øke med 25 TWh de neste 20 årene. Størst økning forventer vi i industrien, som følge av økt aktivitet og elektrifisering, og i transportsektoren. I Norge handler kutt av klimagasser mye om elektrifisering, sier Lund.

Analyse og framskriving av kraftproduksjon i Norden til 2040 finner du her

Kvoteprisen mer enn 5 doblet på to år – gir resultater

EU har redusert antall utslippskvoter i omløp i markedet (CO2 kvoter). Kvotene blir dyrere fordi etterspørselen er større enn tilbudet. Siden 2017 har kvoteprisen blitt femdoblet. Dette gjør at kullkraft blir dyrere å produsere, kraftprisen øker og fornybar kraftproduksjon blir mer lønnsom. Dette påvirker også de norske kraftprisene.

- I løpet av årets første halvår var kullkraftproduksjonen i EU 19 prosent lavere enn året før. Halvparten av dette ble erstattet av vind- og solkraft, mens resten var et skifte fra kullbasert produksjon til gass og fornybar. Denne omleggingen er hensikten bak EU sitt kvotesystem, sier Lund.

Samtidig som kraftproduksjon basert på fossile kilder blir dyrere, går teknologiutviklingen og kostnadsreduksjonen i sol- og vindkraftproduksjon i Europa raskt. Solkraft er i dag konkurransedyktig uten subsidier mange steder i Europa og prisene er lavere enn for vindkraft. Bildet er annerledes i Nord-Europa hvor det er billigere å etablere landbasert vind enn å bygge nye gasskraftverk. I Norge er vindkraft på land allerede konkurransedyktig uten subsidier. 

Økt kraftoverskudd demper oppgangen i norske kraftpriser

Kraftforbruket i Norge er ventet å øke. Analyser hos NVE viser at ytterligere elektrifisering vil finne sted. En viktig driver i dette er elektrifisering av nye sektorer, blant annet transportsektoren, som tar de raskeste utslippskuttene mot 2030. Vår kraftmarkedsanalyse viser at det norske kraftoverskuddet øker i årene fremover. En pågående analyse for andre sektorer indikerer at forbruket vil øke ytterligere frem mot 2030.  

Det økende kraftoverskuddet vil motvirke oppgangen høyere CO2- og gasspris medfører i norske kraftpriser. Den viktigste driveren for nivået på kraftprisen i NVEs analyse er et fortsatt sterkt og fungerende kvotemarked og et konkurransedyktig gassmarked. Kvoteprisens gjennomslag på den norske kraftprisen reduseres imidlertid i perioden frem mot 2040 som følge av redusert andel fossil kraftproduksjon i den europeiske produksjonsmiksen.

Presenteres på Energidagene

Vi presenterer «Langsiktige Kraftmarkedsanalyse 2019-2040» fredag 18. oktober, på vår konferanse Norges energidager på Fornebu. Norges energidager arrangeres 17. og 18. oktober og samler kraftbransjen i Norge.

Kontaktpersoner

Anne Vera Skrivarhaug, direktør for energiavdelingen
mobil: 415 11 537

Raghav Gogia, prosjektleder og overingeniør
mobil: 979 50 773

Om Langsiktige Kraftmarkedsanalyse 2019-2040

Årets analyse beskriver utviklingen av kraftmarkedet i Norden og Europa for øvrig mot 2040. Analyseperioden er forlenget med 10 år fra fjorårets analyse, hvor NVE skisserte et utfallsrom til 2030. Analysen skal gi kunnskap om hvordan det norske kraftsystemet kan påvirkes av ulike utviklingstrekk, og gi et mulig utfallsrom for kraftpriser frem mot 2040 under ulike forutsetninger.

vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund. Foto: NVE