Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.12.2019 , sist oppdatert 28.08.2020

Klimaendringene gir økt vannkraftproduksjon

Mot slutten av århundret kan klimaendringene alene føre til at vannkraftverkene i Norge produserer 8 TWh mer kraft enn de gjør i dag. NVE har gjort detaljerte analyser av hvordan klimaendringene påvirker tilsiget til norske vannkraftverk.

Rapport: Virkningen av klimaendringer på tilsiget til vannkraften i Norge – Vannkraftverkene i Norge får mer tilsig

De siste tiårene har vannkraftverkene i hele Norge fått mer tilsig fordi nedbøren har økt. Det er vanskelig å si sikkert om økningen skyldes værendringer eller klimaendringer. For eksempel har Telemark hatt en nedgang i tilsiget i perioden vi har analysert, for så å øke igjen i den siste tiden.

-Vi ser at de fleste steder har tilsiget økt raskere enn det som var forventet i klimaframskrivningene som ble laget i 2015 og at dette har ført til mer vannkraftproduksjon de siste årene, sier direktør for Energiavdelingen i NVE, Anne Vera Skrivarhaug.

Det kommer mer tilsig om vinteren og mindre om sommeren

Økningen i tilsig har vært størst om vinteren, samtidig har snøsmelteflommene blitt mindre. Analysene viser at denne utviklingen vil fortsette framover. Vintertilsiget vil øke i hele Norge, særlig blir det store endringer på Vestlandet og i Trøndelag. I noen områder, som på Østlandet, vil det fortsette å komme mye tilsig om våren slik vi er vant til. Om sommeren vil det bli mindre tilsig i hele Norge enn vi har sett de siste tiårene. I dag kommer det minst tilsig på vinteren, og dette gjelder i så å si alle år. Dette forholdet snur mot slutten av århundret, der analysene for Sørlandet viser at det vil komme mer tilsig om vinteren enn om sommeren i de fleste årene.

Tilsiget varierer mer fra år til år

Tilsiget om vinteren kan i dag variere med rundt 26 TWh, mens vi mot slutten av århundret forventer at det kan variere med om lag 46 TWh. Dette gir mer usikkerhet i om det blir en vinter med mye eller lite tilsig, som kan gjøre det vanskeligere å planlegge driften av vannkraftverkene.

Tilsig fra isbreene øker før det faller mot slutten av århundret

I noen områder som er sterkt preget av isbreer, som Svartisen, vil tilsiget øke mye mot midten av århundret. Vi forventer deretter at tilsiget fra isbreer blir kraftig redusert mot slutten av århundret, etter hvert som isbreene smelter bort.

Om rapporten

Rapporten er laget for å bygge kunnskap om hvordan klimaendringer kan endre kraftproduksjon fra vannkraftverk i Norge. Resultater fra den samme analysen ble brukt som grunnlag til produksjonsframskrivningene som inngikk i Langsiktig Kraftmarkedsanalyse 2019.

Kontaktperson

Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef
Mobil: 996 97 202