Publisert 21.06.2023

Aktsomhetskart for snø- og steinskred

Dette kartet er erstattet av nytt aktsomhetskart for snøskred 2023

Aktsomhetskart for snø- og steinskred viser områder med potensiell fare for snøskred, steinskred og steinsprang. I tillegg til modellering av utløpsområder er det gjort en enkel feltbefaring av bebygde områder i kartleggingen.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har utarbeidet aktsomhetskart for snø- og steinskred på statlig oppdrag gjennom flere tiår. Kartet viser aktsomhetsområder samlet for snøskred, steinsprang og steinskred. Dette vil si at sonene er definert etter skredtypen med lengst utløp (rekkevidde) uavhengig om dette er snøskred, steinsprang og steinskred. Kartet dekker ikke skredtypen sørpeskred eller fjellskred.

Aktsomhetsområdene er identifisert ved å bruke helningskart for å finne terreng der de aktuelle skredtypene kan utløses. Utløpsområdene er beregnet ved bruk av en empirisk basert modell utviklet av NGI(1). Dette arbeidet er gjort manuelt. Deretter er de aktuelle områdene befart og vurdert av skredfaglige personer, før utløpsområdene er tegnet inn.

Kartserien dekker kun deler av landet, og konsentrerer seg om områdene med betydelig skredaktivitet, og dekker generelt områder observert fra vei. Kun områder som kan nås fra vei er befart, derfor er det på hvert kartblad store områder som ikke er vurdert. Kun utløpsområder er presentert på kartet.

For områder dekket av NGIs kart kan disse benyttes isteden for de landsdekkende kartene for snøskred og steinsprang.

Referanser

1. Lied, K. og Bakkehøi. S. 1980: Empirical calculations of snow-avalanche run-out distance based on topographic parameters. J. of Glaciology, Vol. 26 No. 94