Publisert 09.11.2015 , sist oppdatert 27.02.2023

Kvinesdal kommune

Faresonekart

Oversikt over kva faresonekart som er tilgjengelig for din kommune med tilhørande rapportar.

Kvikkleiresoner i din kommune

Kartlagte kvikkleiresoner viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred. Det kan derfor forekomme kvikkleire også utenom de kartlagte sonene og områder under marin grense må vurderes som aktsomhetsområder for kvikkleire. Sonene er klassifisert med hensyn til faregrad, konsekvens og risiko.

Det fins førebels ikkje kvikkleiresonekart for din kommune

Faresoner skred i bratt terreng

Faresoner for skred i bratt terreng omhandlar skredtypar som steinsprang, jordskred, flaumskred, sørpeskred og snøskred.

Feda, Kvinesdal - Utarbeidelse av faresonekart for skred for utvalgte områder (15,1 MB)

Knaben, Kvinesdal - Skredfarekartlegging for områderegulering (25.07.2018)

Flaumsonekart

Flaumsonekart viser flaumfare med gjentaksintervalla gitt i Byggteknisk forskrift og er tilpassa bruk på reguleringsplannivå og byggesak. Les meir om flaumsonekarta her.

Flomsoner Delprosjekt Liknes (2020) er oppdatert i forbindelse med planlegging av tiltak for å sikre Liknes mot flom. Erstatter flomsoner fra 2002. Flomberegningen for Kvina og Litleåna (2019) er revidert, og erstatter flomberegningen fra 2002.

Flaumsoner Delprosjekt Feda (2016). Flomberegning for Fedaelva (2013), samt supplering.

Aktsemdkart - for områder uten faresonekart

Om det ikkje fins faresonekart for alle skredtypar for din kommune kan ein bruke aktsemdkart til å avgrense omsynsoner i arealplanen.

Aktsemdkart for skred i bratt terreng