Publisert 18.08.2016 , sist oppdatert 21.03.2022

Revdalsfjellet 1 (Troms og Finnmark, Kåfjord kommune)

Revdalsfjellet 1 ligger i en vestvendt skråning ovenfor Storfjorden, 10 km sør for Jettan på Nordnesfjellet og 10 km nord for Skibotn.

Revdalsfjellet 1. Foto: I.Henderson, NGU
Revdalsfjellet 1. Foto: I.Henderson, NGU

Området er delt inn i to scenarioer (A og B) med estimerte volum på 7 millioner m³ og 800 000 m³.

Bevegelsesmålinger med GPS indikerer bevegelse på noen få mm pr år, men satellittmålinger har registrert bevegelse på nesten 1 cm/år i det minste scenarioet.

De to scenarioene er av NGU klassifisert i middels til høy fareklasse. Et stort fjellskred vil forårsake flodbølger med store konsekvenser, spesielt scenario A. Det er konkludert med at sannsynligheten for et fjellskred fra scenario A er lavere enn 1/5000 pr år, mens det minste scenario (B) er vurdert å ha en årlig sannsynlighet på mellom 1/1000 og 1/5000.

Konsekvenser for arealbruk

I utløpsområdet for skred fra scenario B og i oppskyllingsområdene for flodbølgen er det restriksjoner på bygging av tiltak i sikkerhetsklasse S3 i henhold til byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3. NVE har en dialog med kommunene rundt Lyngenfjorden om oppfølgingen av Revdalsfjellet 1 angående arealbruk og sikkerhetskrav.

Tiltak/Oppfølging:

NGI har etablert et nytt rammeverk for å beregne flodbølgefaren fra skred ved hjelp av en probabilistisk tilnærming. Dette har blitt brukt ved beregninger av flodbølger fra Revdalsfjellet.

Siden det er dokumentert noe bevegelser og konsekvensene er store, vil området bli fulgt opp gjennom periodiske bevegelsesmålingene med differensiell GPS, bakkebasert radar (GB-InSAR) og gjennom et nasjonalt program for satellittbaserte radarmålinger (SB-InSAR).

Ustabile fjellpartier. Kart: NVE Atlas
Ustabile fjellpartier. Kart: NVE Atlas
Faresoner Revdalsfjellet. Kart: NVE
Faresoner Revdalsfjellet. Kart: NVE
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU