NVEs geografiske fagdata er lett tilgjengelig fra karttjenestene som du finner på denne siden, enten det er for å se på dataene eller laste dem ned til din egne maskin. Karttjenestene og datasettene er åpne for alle.

►  Les mer om våre kartverktøy

Den enkleste måte å sjekke ut et fagtema på er å gå til Kartkatalog fra NVE der du får tilgang til enkle "zoom inn og klikk" kart. Fra Kartkatalogen kan du også laste ned fagdata og hente våre WMS-tjenester (Web Map Service).

NVE Atlas gir deg tilgang til et bredt spekter av våre geografiske temadata, og er først og fremst ment som et støtteverktøy for forvaltningen.  

Vann-Nett er en annen viktig applikasjon NVE drifter og utvikler. Den nasjonal kartløsningen viser miljøtilstanden for vannet i landet vårt, og er sentralt i arbeidet med å sikre en helhetlig vannressursforvaltning som er i henhold til Vannforskriften. Informasjon i Vann-Nett rapporteres inn til EU i henhold til Vannrammedirektivet.

Karttjenesten xGeo er et ekspertverktøy som brukes til beredskap, overvåking og varsling av flom, jordskred og snøskred. Med kart og tid som utgangspunkt sammenstilles data fra stasjoner og modeller med hendelser og feltobservasjoner tilbake til 1957, i tillegg til kart 9 dager frem i tid basert på værprognoser. seNorge er en noe forenklet utgave av xGeo egnet til oppslag knyttet vann, vær, snø og klima.

I karttjenesten NEVINA (nedbørfelt og vannføringsindeksanalyse) du få beregnet nedbørfelt, feltparametere, og såkalte indekser, for et fritt valgt punkt i et vassdrag. Tjenesten er mye brukt av energibransjen og planleggere, og er også svært populær blant konsulent som skal beregne vannføring etc. for et punkt i en elv.

NVEs tematiske geodata og karttjenester er også tilgjengelige fra Geonorge.no / Norge digitalt.

" vi har oppdaterte data om energi, vann og naturfare "