Oppstart av revisjonsstudie for økodesign og energimerking av stekeovner, kokeplater og avtrekkshetter - NVE

Kommisjonen har startet en studie for gjennomgang av de to forordningene for stekeovner, kokeplater og avtrekkshetter til husholdningsbruk. Studien, som avsluttes i desember 2020, skal undersøke om det er grunnlag for å revidere eller endre forordningene. Norske interessenter oppfordres til å registrere seg på studiens hjemmeside. 

Følgende forordninger skal gjennomgås i studien:

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 66/2014 av 14. januar 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av steikjeomnar, kokeplater og avtrekkshetter til hushaldsbruk

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 65/2014 av 1. oktober 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av steikjeomnar og avtrekkshetter til hushaldsbruk

Revisjonsstudien er en teknisk, økonomisk og miljømessig analyse av produktgruppen. Studien gjennomføres i lys av den teknologiske utviklingen siden forordningene trådte i kraft i EU. Studien vil følge den normale metodikken under økodesign, MEErP (Methodology for the ecodesign of energy-related products).

For økodesignforordningen skal man spesielt undersøke muligheten for innføring av sirkulærøkonomikrav, det vil si krav om økt gjenvinning, resirkulering, krav til holdbarhet og levetid. I tillegg skal man vurdere om det er mulig å sette krav om fjerning av røyk og lukt. Det er planlagt to interessentmøter, ett i februar 2020 og ett i september 2020.

Les mer på hjemmesiden for revisjonsstudien hvor du også kan melde deg som interessent. Som interessent mottar du epostvarslinger om fremdriften i studien samt invitasjoner til møtene.

Les mer om gjeldende krav til stekeovner, kokeplater og avtrekkshetter på NVEs hjemmeside.