Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 04.04.2024

Veileder for fyllingsdammer

Veileder til damsikkerhetsforskriftens § 5-10 og § 6-1, publisert april 2012

Veileder for fyllingsdammer utdyper bestemmelser gitt i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) §§ 5-10 og 6-1, og gir uttrykk for den praksis som NVE vil følge i sin saksbehandling for å påse at kravene i forskriften oppfylles. Andre løsninger enn de som fremgår av veilederen kan aksepteres dersom like god sikkerhet kan dokumenteres.

Veileder for fyllingsdammer gjelder for anlegg i konsekvensklasse 1 - 4, men NVE anbefaler at den også brukes for anlegg i konsekvensklasse 0, og med samme standard ved prosjektering som for anlegg i konsekvensklasse 1. Dette gjelder spesielt for anlegg som er bygget på grunnlag av konsesjon etter vassdragslovgivningen, der det alltid er NVE som står for byggesaksbehandlingen inklusiv godkjenning av tekniske planer.

NB: Det er gjort fire rettelser i veilederen, i tillegg er det gitt ut et tillegg til veilederen vedrørende forvaltningspraksis for lave fyllingsdammer i konsekvensklasse 3 og 4. Se høyre kolonne.

Spørsmål, kommentarer, o.l. kan rettes til NVEs kontaktperson, se kontaktinformasjon i høyre kolonne.

Tillegg til veileder:
Forvaltningspraksis for lave fyllingsdammer i konsekvensklasse 3 og 4 (Mars 2024) 

Rettelse i veileder:
Side 9: Tabell 2.1. Neddykket tyngdetetthet for godt komprimerte velgraderte masser av sprengstein og dårlig komprimerte enskornige masser av sand og grus skal reduseres med 1 enhet til henholdsvis 13 og 9 kN/m3

Side 13: Formel (2.3) rettes til  Wmax ≤ 5 ⋅ Wmin

Side 23: Kap. 3.2.4.2 andre avsnitt “ …jf. formel (3.1)” rettes til formel (3.2)

Side 31: Figur 3.2. Under x-aksen skal det stå: Effektiv normalspenning i kPa

Side 32: Formel for kurve 2 skal være
φ’ = 44o - 6,5o log (σ’n /50)

Side 41: Viskositeten, ν kan settes til
1,5 ⋅ 10-6 m2/s i formel (A.3)

Presisering av veiledertekst:
Sikkerhetsfaktor og stabilitet for dammer med oppstrøms tetting (mars 2021)