Publisert 05.05.2021 , sist oppdatert 26.09.2023

Beredskap i NVE

NVEs beredskapsrolle handler i hovedsak om å gi råd til kommuner, politi og andre samvirkeaktører, utforme vedtak, informere og ha oversikt over situasjoner knyttet til våre fagansvar.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er underlagt Olje- og energidepartementet (OED) og har ansvar for å forvalte Norges vann- og energiressurser. NVE har det statlige forvaltningsansvaret for flom- og skredforebygging.

NVE leder den nasjonale kraftforsyningsberedskapen gjennom kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO), som foruten NVE består av virksomhetene som står for kraftforsyningen. NVE kontrollerer at kraftselskapene har beredskap mot havari, og direktoratet arbeider for sikker kraftforsyning uten avbrudd, også i ekstraordinære situasjoner. NVE har ansvar for å kontrollere at sikkerheten ved vassdragsanlegg (dammer og vannveier) er tilfredsstillende.

NVE er statlig fagmyndighet for flom og skred. I beredskaps- og krisesituasjoner kan NVE gi kommuner, politi og andre beredskapsmyndigheter faglig bistand og rådgivning. Hendelser som kan ha konsekvenser for bebyggelse er prioritert. Statens Vegvesen har ansvar for oppfølging av hendelser langs veg og BaneNOR har ansvar for oppfølging av hendelser langs jernbane.

Dette betyr at NVE
- bistår politi og kommuner i beredskaps- og krisesituasjoner der bebyggelse er truet.
- ikke følger opp hendelser langs veg og jernbane, men henviser videre til respektive myndigheter.
- i utgangspunktet ikke deltar i redningsaksjoner, men unntaksvis bistår politiet dersom det ved flom- og skredfare er behov for råd om hvordan man kan gjennomføre søk og redning på en sikker måte.

NVE kan også sørge for faglige undersøkelser av selve hendelsen, samt gjennomføring av nødvendige krisetiltak for å motvirke videre skade dersom det er nødvendig. NVE deltar i Fylkesberedskapsrådet (FBR) som er en viktig arena for samarbeid med en rekke aktører. I særskilte situasjoner har NVE lovhjemlet myndighet i vannressursloven § 40 til å aktivt gripe inn i krisehåndteringen.

NVE driver nasjonale varslingstjenester for flom-, jordskred* - og snøskredfare med daglig varsling av aktsomhetsnivåer og faregrader på nettstedet varsom.no. NVE har det operative ansvaret for overvåking av ustabile fjellpartier og varsler beredskapsaktørene ved økt farenivå.

Utover varsling og overvåkning bistår NVE kommuner og samfunnet for øvrig med forebyggende arbeid
knyttet til flom og skred. Dette innebærer blant annet å
 kartlegge og informere om fareområder 
 veilede i og følge opp arealplanlegging 
 bevilge penger til sikringstiltak gjennom en tilskuddsordning
 planlegge og gjennomføre sikringstiltak i NVE-regi
 administrere NVEs egne rammeavtaler med konsulenter om akuttbistand ved
ulike typer flom- og skredhendelser

NVEs ansvar endrer ikke kommunenes ansvar for å ta hensyn til flom – og skredfare ved utarbeidelse av arealplaner, eller annet forebyggende arbeid. Det endrer heller ikke kommunenes ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet, følge opp egne innbyggere i beredskapssituasjoner og koordinere lokal krisehåndtering.

* Varsling av jordskredfare inkluderer jordskred-, sørpeskred- og flomskredfare.

Hvem kontakter man i akutte situasjoner?

Privatpersoner: 

  • Kontakt politiet (112) dersom det er fare for liv og helse i forbindelse med akutte hendelser knyttet til flom, skred og dammer.
  • Kontakt kommunen om du har en bekymringer knyttet til flom, skred og dammer.
  • Kontakt din nett-  eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd.

Nødetater, kommuner, statsforvaltning og KBO-enheter: 

Kontakt NVEs beredskapstelefon ved akutte hendelser knyttet til flom, skred, dammer, strømbrudd,  fjernvarmebrudd. 

Media: 

Kontakt NVEs pressetelefon for alle henvendelser. 

 

Har du spørsmål om utstedte varsel om flom-, jordskred- eller snøskredfare?

Besøk www.varsom.no.

Er du fremdeles usikker på hvem du skal kontakte? Ta kontakt med vårt sentralbord om det ikke haster, eller ring vår beredskapstelefon om det er akutt.

Les mer om

Kontakt oss om beredskap

NVEs beredskapsvakt: 90 99 22 31 (døgntilgjengelig) / beredskap@nve.no

- Beredskapstelefonen skal brukes til å varsle NVE om beredskapssituasjoner innen kraftforsyningen.

- Ved alvorlige flom- og skredhendelser, der det er behov for råd og bistand fra NVE, kan beredskapstelefonen varsles etter at aktuell kommune og politiet er kontaktet.

Øvrige kontaktpunkt i NVE

Nyttige verktøy for å forberede seg på en beredskapssituasjon