Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

241/1 Bergebyelva (Suovvejohka)

Vernegrunnlag: Vassdragets vann, viktige våtmarksområder og tilhørende elvesystem drenerer mot sør, og ligger i overgangen til et særpreget landskap på Varangerhalvøya, som er uten større vann. Geologi og landskap med tilhørende landfauna og vannfauna er viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet, bl.a laksefiske.

I nedre del har elva flere steder erodert ned i lagdelt sandstein. (Foto: Gunnar Kristiansen)

Bergebyvassdraget (Suovvejohka) øst for Vestre Jakobselv, har kildene ved Bergebyvatnet sentralt på Varangerhalvøya. Fra vannet renner elva sørover i en vid og åpen dal. Dalen går over i et flatt, myrlendt landskap kledt med bjørkeskog. Elva har lite fall, på 20 km faller den bare 100 m. Flere sideelver slutter seg til fra vest. Elva har utløp like ved Nesseby, eneste kirkested innerst i Varangerfjorden. Nederst skjærer elva seg flere steder inn i fint lagdelte sandsteinslagrekker, og danner enkelte fosser.

Soner med kalkrik berggrunn gir stedvis en artsrik flora. I bjørkeskogen i nedre del blir det i perioder observert mye elg. Nedbørfeltet har gode vinterbiotoper og hekkeplasser for lirype. De store våtmarksområdene mellom Bergebyelv og Vestre Jakobselv sør for Bergebyvannet, er svært viktige biotoper for ender, gjess og vadere. Store deler av nedbørfeltet inngår i Varangerhalvøya nasjonalpark.

Elva er en god ørretelv og har en liten laksebestand. Det er bygd laksetrapper i de nederste fossene.

Fakta

Fylke: Troms og Finnmark
Kommune: Nesseby
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 241.Z
Areal:  249 km²
Største vann: Bergebyvatnet, 1,1 km²: 214 moh.
Høydenivå: 470 - 0 moh