Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

018/2 Gjerstadvassdraget

Vernegrunnlag: Vassdragets elver og vann har en sentral funksjon i et variert og tildels kolleformet landskap preget av sprekkestrukturen i berggrunnen. Tilhørende biologisk mangfold inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier særlig i nedre del. Viktig for friluftslivet. 

Øvre del av nedbørfeltet har smale vann og bratte skogkledte koller. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, sept. 2007)

Gjerstadvassdraget ligger øst i Agder. I nord grenser vassdraget til Gautefallelva i Vestfold og Telemark. Vassdraget har utløp i fjorden ved Søndeled. 

Topografien i området karakteriseres av smale vann og bratte skogkledde rygger. Denne landskapsstrukturen skyldes retningen på svakhetssoner i berggrunnen. Vannene er bundet sammen av små elver eller bekker der vannføringen varierer etter snø- og nedbørforhold. Dalførene går enten sørvest‑nordøst eller nordvest-sørøst. Dette er særlig markant i nedre deler av nedbørfeltet.  Fra kildene rundt Solhomfjell 659 moh., renner elva mot sørøst og har utløp i Søndeledfjord.

Indre deler er dominert av barskog og myr. Barskogen består av gran i liene og forsenkningene, mens furu dominerer på rabber og myrdrag. På egnede lokaliteter, særlig i lavereliggende deler, er innslaget av edellauvtrær som alm, lind og eik markant.

Til de øvre delene er det knyttet en rekke verneinteresser. Deler av området er registrert i INON-databasen over urørt natur. Her ligger også flere naturreservater der Solhomfjell naturreservat er det største.

Gjerstad har vært kirkested og bosted siden år 1400. Jordfunn viser at det har vært mennesker her helt siden yngre steinalder. Tømmerfløting har vært drevet siden 1600‑tallet og i denne forbindelse er det bygd mange tømmerrenner og utført reguleringer i mange vann. Særlig de nedre delene av vassdraget har kulturminner knyttet til transport og bruken av vann som energikilde.

Fotoside:

018-2_Gjerstadvassdraget_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Agder, Vestfold og Telemark
Kommune: Gjerstad, Drangedal, Nissedal, Vegårdshei, Risør
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 018.3Z
Areal: 370 km²

Største vann: 
Svart: 1,8 km²: 90 moh.

Høydenivå:
659 - 0 moh