Publisert 08.09.2021 , sist oppdatert 18.11.2022

Kjetil Melvold

Navn / Name: Kjetil Melvold
Tittel / Title: Forsker / Researcher
Avdeling / Department: Hydrologisk avdeling / Hydrology Department
Seksjon / Section: Bre, is og snø / Glaciers, ice and snow
Epost / Email: kjme 'at' nve.no

Arbeider med:

 • Isvarslingen. Overvåking av vanntemperatur og isforhold på innsjøer og elver.
 • Prosjektleder for utvikling av satellittbaserte tjenester i NVE til overvåking av is på innsjøer og elver, samt snøfordeling med bruk av Copernicus satellittene.
 • Snø og snøfordeling i fjellområder.
 • Klimaeffekt studier på avrenning fra brefelt.
 • Bruk av georadar til å kartlegge snødyp og lagdeling i snøen i terrenget og på breer, istykkelsen på innsjøer, elver og breer.

Areas of work: 

 • The Norwegian ice warning services. Monitoring water temperatur and ice conditions in Norwegian lakes and rivers.
 • Project leader for development of NVE’s Copernicus services for mapping snow covered areas and snow distribution in Norway, and for monitoring lake and river ice condition in Norway.
 • Snow and snow distribution in mountain areas.
 • Climate effect studies on runoff from partly glaciated watersheds. 
 • Use of ground penetrating radar for mapping snow structure and snow depth, lake and river ice thickness, snow depth on glacier and glacier ice thickness.

Prosjekter:

 • Leder delprosjekter for snø og isdekningsgrad i NVEs Copernicustjenester. 
 • Deltar i SnowAmp2 prosjektet som er et samarbeid mellom NVE og International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) hvor vi jobber med å forbedre observasjoner og modellering av snøakkumulasjon og smeltedynamikk i et nedbørsfelt i Nepal.
 • JOSTICE - endringer av Jostedalsbreen effekt på natur og sosioøkonomiske forhold (2020-2024).
 • Deltar i SIOS-InfraNor forskningsinfrastruktur utbygging på Svalbard (NFR), nye hydrologiske målestasjoner på Svalbard.
 • Intern FoU prosjekt SMAuG (Snow models and automatization for geohazard-forecasting), jobber med bedre beskrivelse av snøfordeling i terrenget.
 • Klima i Norge 2100

Current projects:

 • Leader for snow and laker/river ice project in NVE’s Copernicus service (use of Sentinel-satellite data).
 • Snow accumulation and melting processes in Himalayan watersheds (snowAMP).
 • Natural and societal consequences of climate-forced changes of Jostedalsbreen Ice Cap (JOSTICE).
 • New hydrological stations in Svalbard, SIOS InfraNOR - Infrastructure development of the Norwegian node.
 • Snow models and automatization for geohazard forecasting (SMAUG).
 • Climate in Norway 2100

Publikasjoner / Publications:

https://www.researchgate.net/profile/Kjetil-Melvold/publications

Kjetil Melvold - Google Scholar