Publisert 21.12.2009 , sist oppdatert 30.03.2023

Breatlas / Glacier Inventories

Den første oversikten over breer i Norge ble slaget som en  liste og publisert i 1962.  I 1969 ble det første detaljerte atlaset utgitt for breer i Sør-Norge. Det nyeste breatlaset er basert på  Breer og fonner i Norge 2022Sentinel-2 satellittbilder fra 2018-2019 og dekker hele Norge. Under beskriver vi atlas og oversikter over norske breer.

The first detailed list of the numbers and areas of glaciers in Norway was published in 1962. The first detailed glacier inventory of southern Norway was published in 1969. The most recent inventory is based on Sentinel-2 imagery from 2018-2019. Below we describe inventories and overviews of glaciers in Norway.

_________________________________________________________________

Fonner og breer i Norge /An inventory of Norway’s glaciers from 2018–19 Sentinel-2 data (2022)

Alle norske breer kartlagt ved hjelp av optiske satellittbilder fra Sentinel-2 satellitten fra 2018-19.  Atlaset har mange flere mindre breer og fonner enn i tidligere atlas. Kartleggingen er beskrevet i en artikkel under vurdering og i en illustrert NVE-rapport. Informasjon om bruk av Sentinel-data til brekartlegging er også gitt i en NVE-rapport utgitt i 2021. se referanser. Datasettet vises i NVEs digitale breatlas: https://temakart.nve.no/tema/breatlas

Norwegian glaciers mapped based on Sentinel-2 images from 2018-19.  The mapping is described in a paper in review (in english) and a publication (in Norwegian). Information on using Sentinel-data for surveying glaciers is also described in a NVE-report published in 2021. The data from 2018-19 are displayed in NVE’s digital glacier atlas: https://temakart.nve.no/tema/breatlas

Referanse /Reference:
-Andreassen, L.M. 2022. Breer og fonner i Norge. NVE Rapport 3-2022, 48 s.
-Andreassen, L.M., T. Nagy, B. Kjøllmoen, J.R. Leigh. 2022. An inventory of Norway’s glaciers from 2018–19 Sentinel-2 data. Journal of Glaciology, 1–22. https://doi.org/10.1017/jog.2022.20.
-Andreassen, L.M. (ed.), G. Moholdt, A. Kääb, A. Messerli, T. Nagy and S.H. Winsvold. 2021. Monitoring glaciers in mainland Norway and Svalbard using Sentinel. NVE Rapport 3-2021, 94 p.

_________________________________________________________________

Inventory of Norwegian glaciers (2012):

Alle norske breer kartlagt ved hjelp av optiske satellittbilder fra Landsat-satellitten i perioden 1999-2006. Sammensatte breer ble delt inn i breenheter. Alle breer og breenheter ble tildelt en unik ID.  Brenavn ble hentet fra Statens kartverks databaser, og ble tilordnet både breenheter og sammensatte breer. Breene i Sør-Norge utgjør 57% av brearealet (1523 km2), mens breene i Nord-Norge dekker 43% av arealet (1169 km2). Selv om det er mange breer i Norge, er det de store breene som utgjør det meste av arealet. De ti største breene utgjør alene nesten halvparten av brearealet i Norge, og de 40 største breene utgjør til sammen 66% av det totale brearealet.  Jostedalsbreen dekker 474 km2.

All glaciers mapped using Landsat imagery over 1999-2006.

Referanse /Reference: L. M. Andreassen, S. H. Winsvold (eds.), F. Paul & J. E. Hausberg, 2012: Inventory of Norwegian glaciers. NVE Rapport 38, Norges Vassdrags- og energidirektorat, 236 s.

Nedlasting /download: Inventory of Norwegian glaciers. (PDF 27 MB) 


Atlas over breer i Sør-Norge (1988): Inneholder beskrivelse av alle breer i Sør-Norge basert på flybilder tatt i perioden 1969-1986 og topografiske kart. I tillegg finnes informasjon om brefrontvariasjoner, massebalanse m.m.

Atlas of glaciers in southern Norway: Contains a description of all glaciers in southern Norway based on aerial photographs taken 1969 - 1986 and maps. Information about front variations, mass balance etc. Tables in English, but text is mainly in Norwegian. Glacier map included.

Reference: Østrem, G., K. Dale Selvig & K. Tandberg. 1988. Atlas over breer i Sør-Norge. Meddelelse nr 61, Hydrologisk avdeling, NVE. 248 s.


Nedlasting/download:

Atlas of glaciers in southern Norway 1988 - low resolution (PDF 14.6 MB)

Atlas of glaciers in southern Norway 1988 - high resolution (PDF 93.7 MB)


Atlas over breer i Nord-Skandinavia (1973): Inneholder beskrivelse av alle breer i Nord-Skandinavia basert på flybilder og topografiske kart. I tillegg finnes informasjon om morfologi, brevariasjoner, m.m.

Atlas of glaciers in northern Scandinavia: Contains a description of all glaciers in northern Scandinavia based on aerial photograhs and maps. Information about morphology, glacier variations, etc. Tables in English, but text is mainly in Norwegian. Two glacier maps included.

Reference: Østrem, G., N. Haakensen & O. Melander. 1973. Atlas over breer i Nord-Skandinavia. Meddelelse nr 22 fra Hydrologisk avdeling, NVE, og Meddelande nr. 46 från Naturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet, 315 s.

 

Nedlasting/download:

Atlas of glaciers in northern Scandinavia 1973 - low resolution (PDF 14.4 MB)

Atlas of glaciers in northern Scandinavia 1973 - high resolution (PDF 75.7 MB)


Atlas over breer i Sør-Norge (1969): Inneholder beskrivelse av alle breer i Sør-Norge basert på flybilder tatt i perioden 1955-1968 og kart. I tillegg finnes informasjon om brefrontvariasjoner, massebalanse m.m.

Atlas of glaciers in southern Norway: Contains a description of all glaciers in southern Norway based on aerial photograhs taken in the period 1955-1968 and maps. Information about front variations, mass balance etc. Tables in English, but text is mainly in Norwegian. Glacier map included.

Reference:  G. Østrem & Ziegler, T. 1969. Atlas over breer i Sør-Norge. Meddelelse nr 20 fra Hydrologisk avdeling, NVE, 207 s.

Nedlasting/download:

Atlas of glaciers in southern Norway 1969 - low resolution (PDF 12.0 MB)

Atlas of glaciers in southern Norway 1969 - high resolution (PDF 48.8 MB)


List of the area and number of glaciers (1962):

Den første detaljerte oversikten over breer i Norge ble sammenstilt av Olav Liestøl i 1958 og publisert av Hoel og Werenskiold (1962). Listen var basert på topografiske kart fra Statens Kartverk (tidligere Norges Geografiske Oppmåling) i målestokk 1 : 100 000 og flybilder fra 1940-tallet og 1950-tallet. 

The first detailed list of the numbers and areas of glaciers in Norway was made by Olav Liestøl in 1958 and published by Hoel and Werenskiold (1962). The list was based on topographic maps from the Norwegian Geographical Survey (Norsk Geografisk Oppmåling) at a scale of 1:100,000 and aerial photographs from the 1940s and 1950s for some areas.

Referanse /Reference: Liestøl, O. 1962. List of the area and number of glaciers. In A. Hoel and W. Werenskiold, eds. Glaciers and snowfields in Norway. Norsk Polarinstitutt Skrifter, 114.