Publisert 29.06.2023 , sist oppdatert 01.12.2023

Høring - Tilrettelegging for innføring av 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår endringer i forskrift om kraftomsetning og nettjenester og i kontrollforskriften.

Hensikten med forskriftsendringene er blant annet å sikre at nettselskapene og Elhub oversender, mottar og videresender relevante måle- og avregningsdata med 15 minutters tidsoppløsning. Dette er nødvendig for at tidsoppløsning i balanseavregningen kan endres til 15 minutter.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår endringer både i forskrift om kraftomsetning og nettjenester og i kontrollforskriften.

Mer effektiv og sikker drift av kraftsystemet
En av hovedoppgavene til RME er å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi. Denne oppgaven inkluderer å sikre at systemdriften og markedene er tilpasset fremtidens behov. Ved å tilrettelegge for innføring av 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen, vil også markedsløsningene på sikt kunne endres til 15 minutters tidsoppløsning.

En finere tidsoppløsning bidrar til at kraftsystemet i større grad planlegges i balanse, og dermed også en mer effektiv og sikker drift av kraftsystemet.

De foreslåtte forskriftsendringene sikrer at nettselskapene og Elhub tilpasser måleverdikjeden for at 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen kan innføres.

RME foreslår at forskriftsendringene trer i kraft 22. januar 2024.

Frist for høringsinnspill er 30. september
Vi ber om at kommentarer til høringsdokumentet sendes til RME innen 30. september 2023 . Høringssvar sendes til rme@nve.no og merkes med referansenummer 202310185.

RME sender forslaget på vegne av Olje- og energidepartementet (OED). Etter høringsfristens utløp vil RME oversende en oppsummering av høringsinnspillene og anbefaling om endring av forskriften til OED.