Publisert 22.10.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Om forskjeller i nettleie

Mellom kundegrupper

Nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår. Nettleien kan derfor differensieres mellom nettselskapets kunder, men kun basert på relevante nettforhold. Forskjeller i brukstid vil for eksempel være et relevant nettforhold. Forskjeller i brukstid danner utgangspunktet for inndeling i kundegrupper slik som husholdning, fritidsbolig og næring.

RME tillater at nettselskapene fastsetter nettleien slik at hyttekunder har et høyere fastledd enn husholdningskunder. Bakgrunnen for dette er at alle nettselskapene i Norge velter deler av de faste kostnadene over på energileddet i nettleien. Dette innebærer at fastleddet er lavere for alle kundene enn hva det ellers ville vært, mens energileddet er større enn hva kun tapskostnadene ved transport av strøm skulle tilsi.

Hyttekunder har imidlertid et lavere strømforbruk over et år og bidrar derfor i mindre grad enn husholdninger til å dekke nettselskapets faste kostnader gjennom energileddet, selv om nettkostnadene er de samme. RME har derfor tillatt at nettselskapene benytter et høyere fastledd for hyttekunder enn for vanlige husholdninger, se eksempelvis vårt vedtak 13.09.2019.

For at ikke fastleddet til hytteeiere skal være urimelig stort i forhold til nettleien til husholdninger har RME satt som grense at nettselskapene ikke kan kreve inn mer i nettleie fra en gjennomsnittlig hytteeier enn fra en gjennomsnittlig husholdning.

Mellom nettselskap

Det er flere forhold som forklarer forskjellen i nettleien mellom ulike distribusjonsnettselskap.

Blant de forhold som påvirker nivået på nettleien er forskjeller i selskapenes nettkostnader og dermed forskjeller i inntektsramme og grunnlaget for fastsettelse av nettleie. Inntektsrammen til selskapene er påvirket av blant annet naturgitte forhold som klima og topografi, alder på nettet, og selskapenes kostnadsnivå sammenliknet med andre selskap.

Nettselskapene har i tillegg en viss frihet ved utformingen av nettleien for brukerne i sitt leveringsområde. Dette fører til variasjoner i struktur. Blant annet er det variasjon i hvordan nettselskapene velger å fordele inntektene fra fasteleddet og energileddet til energimålte kunder. Denne fordelingen påvirker prisen pr kWh mellom kunder med lavt forbruk og kunder med høyt forbruk. Høyt fastledd fører til at kunder med lavt forbruk betaler mer enn kunder med høyere forbruk som er tilknyttet samme nettselskap.

Nettleien skal gi inntekter innenfor selskapenes tillatte inntekt, hvor både egen inntektsramme og kostnader til overliggende nett inngår. For distribusjonsnett vil forskjeller i både kostnader og praksis i overliggende regionalnett, kunne føre til variasjoner også i ellers like distribusjonsnett. Som en konsekvens av gjeldende tariffmodell i sentralnettet og enkelte regionalnett, vil distribusjonsnettselskap i områder med mye lokal og/eller regional produksjon ha lavere kostnader til overliggende nett. Kostnadene til overliggende nett vil imidlertid, som for nettleien til uttak i distribusjonsnett, variere bl.a. avhengig av kostnadsnivå og praksis.

Enkelte nettselskap velger å ikke utnytte de inntektsmulighetene som er gitt gjennom inntektsrammen fullt ut. Dette førere til lavere nettleie for uttakskundene i det aktuelle nettselskapets område.