Publisert 16.12.2021 , sist oppdatert 26.02.2024

Ny nettleie (fra 1. juli 2022)

Nettleien legges om for å jevne ut forbruket og holde kostnadene nede

Fra 1. juli 2022 får du ny nettleie. Målet med den nye nettleien er å fordele strømforbruket jevnere utover døgnet og på den måten holde kostnadene nede. Samtidig skal vi få en mer riktig fordeling av kostnadene.

Har du spørsmål?

Hvordan nettleien blir for deg?
Kontakt ditt nettselskap. Kontaktinformasjonen finner du på faktura for nettleie eller strømregningen.

Tiltak du kan gjøre for å redusere nettleien?
Flere strømleverandører tilbyr både råd og tjenester som kan hjelpe deg med å fordele og redusere forbruket ditt. Nettselskapene er monopolister og derfor er det strengt regulert og begrenset hva de kan tilby av tjenester utover nettilknytning.

Ny nettleie

Spørsmål og svar

Ny nettleie

Spørsmål og svar

Nettleien skal gi en mer rimelig fordeling av kostnadene

Strømnettet betales i sin helhet av kundene gjennom nettleien. Generelt er det slik at de med små boliger og lavt samtidig forbruk vil betale en mindre andel enn i dag, mens de med større boliger og  høyt samtidig forbruk vil betale en større andel. Disse har likevel gode muligheter til å tilpasse forbruket sitt og dermed redusere nettleien – dersom de gjør en liten egeninnsats.

Å fordele strømforbruket utover døgnet holder kostnadene nede

Vi må utnytte strømnettet vårt bedre ved å unngå for høyt strømforbruk til samme tid. Når mange bruker mye strøm på én gang må nettet bygges ut enda mer. Det koster penger. I dag er det høyt forbruk om morgenen og om ettermiddagen. Fordeler vi noe av forbruket mer jevnt utover døgnet unngår vi å bygge unødvendig strømnett som koster mye penger og fører til inngrep i norsk natur.

I tillegg øker tempo innenfor elektrifisering – som gjør at strømforbruket og belastningen på nettet øker. Stadig flere elbiler og den generelle elektrifiseringen av transport og industri bidrar til dette.

Du kan spare penger ved å gjøre enkle grep

Det viktigste å huske på er å jevne ut forbruket. Det vil si at ikke mesteparten av strømforbruket skjer i løpet av den samme timen. Du kan spare nettleie om du bruker nettet når det er god kapasitet og om du jevner ut forbruket ditt. Eksempelvis at du lader elbilen rolig og sikkert om natten, og passer på at elbilen ikke lader om ettermiddagen samtidig med mye annet forbruk.

Vi skal ikke betale mer med ny nettleiemodell

Nettselskapene får ikke mer inntekt med ny nettleiemodell. Inntekten nettselskapene får fastsettes på bakgrunn av selskapets kostnader og er uavhengig av hvilken nettleiemodell som benyttes. Nivået på nettleien bestemmes av hvor mye nettselskapet investerer i nettanlegg og hvor mye penger de bruker på drift og vedlikehold. RME fastsetter hvert år tillatt inntekt for nettselskapene basert på deres faktiske kostnader knyttet til drift, vedlikehold og investeringer i nettet. RME kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn tillatt inntekt.  Se spørsmål og svar om nettleien på våre nettsider

Hva er nytt med ny nettleie?

Hittil har du betalt for forbruk i kWh (energiledd) og et fast månedlig beløp (fastledd). Det månedlige beløpet har vært det samme, uavhengig av hvordan du bruker strøm. Nytt er at fastleddet skal differensieres etter effekt, det vil si hvor mye kapasitet du trenger i strømnettet. De som har behov for mye kapasitet betaler mer enn de som har behov for lite kapasitet. Hele ordningen er regulert i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Nettleien vil fortsatt bestå av to ledd. Et fastledd og et energiledd. De fleste nettselskaper har valgt en modell der fastleddet har ulike trappetrinn. Hvilket trinn du står på blir bestemt av gjennomsnittet av de timene i måneden du brukte mest strøm (i løpet av et døgn). Det er vanlig å benytte gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. Fordi døgnmaksene dine kan variere fra måned til måned, ut ifra hvor mye strøm du bruker samtidig, kan du påvirke fastleddet og nettleien din mer enn før. Holder du deg innenfor trinnet, betaler du det samme. Greier du å jevne ut forbruket ditt, slik at du kommer på et lavere trinn, betaler du mindre. Har du mye samtidig forbruk og ikke tilpasser deg, kan du gå opp ett trinn, og må betale mer i fastledd.

Nytt er også at energileddet (prisen du betaler per kWh) i noen tilfeller vil være lavere enn tidligere, og kan også variere gjennom døgnet og året. Eksempelvis at du betaler mindre per kilowattime i helgene og om natten i ukedagene. På disse tidene er det mindre belastning i strømnettet, og det kan derfor lønne seg å flytte forbruk til disse tidene.

Regelverket åpner for flere måter å bestemme fastleddet på, så lenge det er differensiert etter kundens etterspørsel etter effekt. Nettselskapene må også selv vurdere hvordan energileddet skal variere i tid, avhengig av belastningen i strømnettet. Dette kan variere noe fra nettselskap til nettselskap.  For å få greie på hva som gjelder for deg, må du derfor kontakte ditt nettselskap.

Hvorfor endre regelverket?

I Norge handler klimapolitikk mye om elektrifisering, om å erstatte fossil energi med elektrisk energi. Når elektrifiseringen øker, vil stadig flere av oss bruke mye strøm på én gang, til hurtiglading av biler, busser, båter og annet. 

Elektrifisering gjør at kapasiteten i strømnettet vårt tidvis blir knapp. Nettleien skal gi insentiver til å flytte strømforbruk til tider på døgnet med mindre belastning av nettet. Utnytter vi strømnettet vårt bedre, kan vi elektrifisere raskere og vi kan unngå å bygge mer nett enn nødvendig. Utbygging av strømnett øker nettleien og medfører naturinngrep, derfor er vi opptatt av å unngå unødig nettutbygging.

Kundene betaler for strømnettet gjennom nettleien. Kostnadsfordelingen mellom kunder skal være rimelig. Nettleien går ikke opp, endringen er en omfordeling. Når vi utnytter nettet bedre, kan vi redusere behovet for nytt nett. Det sparer kostnader og miljø.   

  

 

Hva kan du gjøre for å redusere strømregninga?

Bruke mindre strøm.

Fordele forbruket jevnere utover døgnet.

Bytte til en mer prisgunstig strømavtale.

Lad elbilen om natten når annet forbruk er lavt. Husk godkjent lader. 

Flytt på forbruk til oppvarming av rom og varmtvann. 

Bruk informasjon om eget forbruk til å ta energismarte valg. 

Ikke bruk alle elektriske apparater samtidig. 

Elsikkerhet i hjemmet

Ikke bruk apparater som kan ta fyr mens du sover eller er borte.

Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og tørketromler bør kun brukes når du er våken og er hjemme.

Ikke lad elbil på vanlig kontakt. Bruk utstyr som er godkjent for lading av elbil.

Hva er nettleie?

Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Ofte benyttes også begrepene tariff eller overføringstariff. Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt. I tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen.

Her kan du lese mer om hva nettleien er og hva den består av

Klage

1. Mener du at nettleien er feil. Kontakt ditt nettselskap først.

2. Du kan klage til RME dersom du mener nettselskapet ikke følger regelverket.

3. Du kan ikke klage på selve regelverket.