Publisert 22.10.2015 , sist oppdatert 04.07.2024

Betaling for andre nettjenester

Nettselskapet kan ta seg betalt for merkostnadene forbundet med endring av nettanlegg. Dersom nettselskapet får forespørsel om å flytte deler av sitt nett, for eksempel en nettstasjon, ønske om å legge luftledning i bakke eller lignende, kan nettselskapet kreve kostnadene dekket av den som ber om endringer i nettet etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-4. Slike arbeider blir gjerne omtalt som regningsarbeid.

Flytting av nettanlegg

Nettselskap som har oppført nettanlegg har i utgangspunktet en rett til å la nettet stå slik det er så lenge det holdes i forskriftsmessig stand. Som monopolist bør nettselskapet etter RMEs oppfatning søke å finne gode løsninger i saker der trasé eller plassering av nettkomponenter kommer i konflikt med andre hensyn eller tiltak.

Dersom endringen medfører at eldre komponenter i nettanlegget skiftes ut med nye, innebærer dette at det blir gjort reinvesteringer i nettanlegget. Reinvesteringer skal ikke belastes enkeltkunder, ettersom dette er endringer som forlenger anleggets levetid. Disse kostnadene blir, som drift og vedlikehold generelt, dekket gjennom nettleien, og blir tatt høyde for ved fastsettelsen av nettselskapenes inntektsramme. Nettselskapet kan imidlertid belaste kunden for at disse oppgraderingene av nettet blir gjort tidligere enn nødvendig (fremskyndingskostnadene).

Kostnader forbundet med flytting av nettanlegg skal ikke inngå i et anleggsbidrag med mindre flytting av nettanlegget er nødvendig for å tillate tilknytning eller forsterkning.

Kunden skal forholde seg til nettselskapet dersom det er ønske om flytting eller endring av nettanlegg. Det er nettselskapet som skal stå for kundekontakt og alt oppgjør.

Nettselskapet må påse at like tilfeller behandles likt.

Kunden må dekke påløpte kostnader dersom de kansellerer sin bestilling om tilknytning, økt kapasitet eller bedre kvalitet

I § 17-4 første ledd bokstav c) fremgår det at nettselskapene skal kreve at kunden dekker påløpte kostnader dersom kunden kansellerer sin bestilling om tilknytning, økt kapasitet eller bedre kvalitet, og nettselskapet har pådratt seg kostnader i forbindelse med dette. Nettselskapet er pålagt å informere om dette.