Publisert 17.06.2016 , sist oppdatert 20.08.2021

Tilpasninger i Energilovforskriften vedrørende innsidehandel, markedsmanipulasjon m.m.

Forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon i kraftmarkedet gjelder i dag for aktører som handler på markedsplassen Nord Pool som følge av privatrettslige avtaler mellom aktørene og markedsplassen. Nord Pool er markedsplass for hele Norden og de baltiske landene, og i disse landene er de nasjonale regulatorene gitt myndighet til å håndheve forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon. Vi mener det er hensiktsmessig at NVE gis tilsvarende myndighet. Derfor ønsker NVE å påbegynne et arbeid med sikte på å endre Energilovsforskriften og sende et forslag på høring i løpet av høsten.

NVE ønsker å gjennomføre endringer i Energilovforskriften slik at NVE gis myndighet til å håndheve forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon, samt krav til publisering av innsideinformasjon. NVE vil også vurdere forslag om å innføre krav til rutiner og prosedyrer for å avdekke brudd på forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon overfor aktører som arrangerer handel, samt krav til markedsaktørene om å offentliggjøre informasjon ihht Transparensforordningen.

  • «NVE ønsker at det tas inn bestemmelser knyttet til innsidehandel og markedsmanipulasjon i Energilovforskriften slik at NVE kan undersøke saker, gi advarsler, ilegge tvangsmulkt og anmelde brudd til påtalemyndighetene. Dette vil være en fordel fordi regulatorene i nabolandene er gitt en slik tilsynsrolle og fordi det kan bli flere markedsplasser i Norge. Det er viktig å sikre likebehandling av aktører som handler på ulike markedsplasser og i ulike prisområder i Norden» sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i Elmarkedstilsynet i NVE.

Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency (REMIT) ble vedtatt av EU i 2011, og er nå trådt i kraft i alle EU-land. Forordningen gir regler om innsidehandel, markedsmanipulasjon og markedsovervåkning for engrosmarkedene for gass og elektrisitet. REMIT er ikke implementert i Norge i påvente av at den tredje energimarkedspakken blir innlemmet i EØS-avtalen.

Forslag til forskriftsendringer vil gjelde produkter som omfattes av REMIT, og som omfattes av virkeområdet til Energilovforskriften. Det vil ikke innføres krav om registrering og rapportering til ACER på dette tidspunktet, dette vil først tre i kraft ved en endelig gjennomføring av REMIT i norsk rett etter at den tredje energimarkedspakken er innlemmet i EØS-avtalen.

NVE vil også vurdere forslag om å implementere krav til offentliggjøring av informasjon ihht Transparensforordningen (Regulation on submission and publication of data in electricity markets No 543/2003). Dette er krav som i hovedsak allerede oppfylles i dag, gjennom Nord Pool og Statnett, men som det er naturlig å se i sammenheng med REMITs bestemmelser om publisering av innsideinformasjon.

Det tas sikte på å utarbeide forslag til forskriftsendringer med høring i løpet av høsten 2016, med mulig ikrafttredelse av de nye bestemmelsene i løpet av første halvår 2017.

 

Kontaktpersoner NVE:

Kristin Kolseth tlf 22 95 90 47, e-post krk@nve.no

Mari Holen Christensen tlf 22 95 98 58, e-post mhc@nve.no

Cathrine Holtedahl tlf 22 95 90 39, e-post cho@nve.no