Publisert 27.08.2021 , sist oppdatert 06.03.2023

Metoder under behandling – FCA

Her finner du forslag til metoder, vurdering og alle innkomne innspill på metodene relatert til forordningen. Ferdigbehandlede metoder, alt om vilkår og metoder  og mer om FCA-forordningen finner du ved å klikke på de hvite boksene på høyre side.

Vi har følgende metoder under behandling:

Forslag til metode om den felles plattformen for langsiktig kapasitetstildeling, herunder metode om deling av kostnader til opprettelse, utvikling og drift av plattformen (SAP)

Forslag til metode om fordeling av flaskehalsinntekter ved langsiktig kapasitetstildeling (CID)

Forslag til metode om deling av kostnader som påløper for å sikre bindende fastsatt kapasitet og godtgjøring av langsiktige transmisjonsrettigheter (FCR)

Informasjon om status:

  • RME mottok forslagene til metoder fra Statnett SF den 20. oktober 2022. Etter å ha vurdert metodene, besluttet RME den 3. mars 2023 å be EFTAs overvåkingsorgan (ESA) om å treffe beslutning om metodeforslagene. Etter at ESA har truffet beslutning om metodeforslagene rettet mot RME i henhold til EØS-avtalen vedlegg IV nr. 47, vil RME i henhold til NEM‑forskriften § 2-4 annet ledd på egnet måte sørge for at ESAs beslutning(er) blir gjennomført i norsk rett i tråd med Norges EØS-rettslige forpliktelser.

ACERs høring av forslag til korresponderende metode i EU med høringsfrist 28. november 2022