Publisert 03.04.2020

Totalt byttet norske husholdninger strømleverandør nesten 600 000 ganger i 2019

Tall fra Elhub viser at det ble foretatt 639 800 leverandørskifter i 2019. Husholdningskundene stod for 587 400 av disse byttene. For husholdningene var bytteprosenten 21 prosent, mens næringskundene lå noe lavere med en bytteprosent på 14 prosent. Bytteprosenten viser antall bytter i forhold til totalt antall aktive målepunkt. 

Bedre indikatorer for konkurransen i sluttbrukermarkedet 

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) mottar aggregert statistikk over antall leverandørskifter for husholdnings- og næringskunder per nettselskap og kraftleverandør fra Elhub. I løpet av 2020 vil RME motta statistikk over markedsandeler for kraftleverandørene, kunder på leveringsplikt, inaktive kunder og plusskunder. 

Antall leverandørskifter kan være en indikator for graden av konkurranse i sluttbrukermarkedet. Norge har i dag en relativt høy andel leverandørskifter sammenlignet med andre land i Europa. Dette har sammenheng med at Norge var tidlig ute med å åpne opp for at sluttbrukere fritt kan velge kraftleverandør, sier vassdrags- og energidirektør i NVE, Kjetil Lund.

Bedre og mer detaljert statistikk fra Elhub gjør oss bedre rustet til å følge med på utviklingen i konkurransen i sluttbrukermarkedet fremover. Når vi mottar tall for statistikkåret 2020 kan vi igjen analysere utviklingen i indikatorene.  Statistikk av god kvalitet er et viktig verktøy for å oppnå god kunnskap om sluttbrukermarkedet, som er en forutsetning for en regulering tilpasset markedet behov. 

Dette er første gang RME lager leverandørskiftestatistikk med data fra ElhubTidligere har denne statistikken vært basert på innsamling av opplysninger fra de største nettselskapene. Denne omleggingen har effektivisert statistikkproduksjonen, redusert oppgavebyrden for nettselskapene og gjort statistikken mer presis. 

Brudd i tallene for utviklingen av leverandørskifter over tid 

Informasjonen vi nå mottar fra Elhub tyder på at antall leverandørskifter i den gamle leverandørskifteundersøkelsen lå noe for høyt. Det betyr at vi må være forsiktige med å sammenlikne statistikk over antall leverandørskifter i 2018 og 2019. 

Statistikken for 2018 og 2019 viser at antall leverandørskifter lå om lag på samme nivå i disse to årene. Men dersom vi hadde samlet inn tall fra nettselskapene også for 2019, ville vi antageligvis sett en økning i antall bytter fra 2018 til 2019.  Det er ikke før vi har tall fra Elhub for 2020 at vi kan analysere endringer i leverandørbytter fra år til år på en god måte 

Ved å sammenlikne de innrapporterte tallene fra nettselskapene med det som ligger i Elhub, har vi identifisert innsamlingsfeil den gamle leverandørskifteundersøkelsen. Et eksempel på innsamlingsfeil er at oppstart av pliktleveranse eller overgangen fra pliktleveranse til en ordinær kraftleverandør har blitt inkludert som aktive leverandørskifter. Det å basere statistikken på et felles uttrekk fra Elhub reduserer risikoen for denne typen feil. 

Kontaktpersoner

Siri Steinnes, fung. seksjonssjef
Mobil: 997 98 985

Sigrid Hendriks Moe
Mobil: 481 84 018

Fakta om Elhub

Elhub skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon som benyttes til leverandørskifter, avregning og ved fakturering av nettleie og strømsalg.  

Elhub skal bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet, og sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra de nye smarte strømmålerne (AMS) som skal installeres hos alle strømkunder innen 2019. 

Her kan du lese mer om Elhub