Publisert 14.02.2022 , sist oppdatert 07.03.2022

RME ønsker innspill til metodeforslag etter SO GL

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har mottatt metodeforslag fra Statnett, og ønsker innspill på forhold som vil være av betydning for anvendelsen av metodene i Norge. Metodeforslagene har som mål å sikre balansen i Norden og fastsette krav for datautveksling.

Metodeforslag som skal sikre balansen i Norden

RME har mottatt tre metodeforslag for å redusere frekvensavviket og sikre balansen i Norden.

Metodeforslaget om rampingrestriksjoner for aktiv effekt skal regulere rampingen på HVDC-forbindelser og produksjonsenheter ved timesskift. Formålet med metoden er å begrense innvirkningen på målparameterne for FRCE.

Statnett har videre oversendt et metodeforslag som fastsetter ulike samordningstiltak mellom systemoperatørene i Norden, som kan brukes for å redusere FRCE. Dette metodeforslaget inneholder også ulike tiltak for å redusere FRCE ved å kreve endringer i produksjonen eller forbruket av aktiv effekt i produksjons- og forbruksenheter. FRCE er innstillingsfeil ved frekvensgjenoppretting. FRCE er tett knyttet til frekvens.

Til slutt har RME mottatt en metode for dimensjonering av frekvensgjenopprettingsreserver (frequency restoration reserves, FRR). Metoden gjelder både manuell FRR (mFRR) og automatisk FRR (aFRR). Formålet med metoden er å sikre at systemoperatørene i Norden dimensjonerer og anskaffer nok reserver til å løse ubalanser i kraftsystemet. Dette gjelder både normale ubalanser og ubalanser som oppstår som følge av feil i nettet.

Metodeforslag som skal sikre effektiv deling av data

Statnett har også oversendt en felles-Europeisk metode for datautveksling. Denne metoden skal sikre en effektiv deling av data mellom aktører i kraftsystemet. Metoden beskriver hvordan systemoperatører (TSO), nettselskaper (DSO) og betydelige nettbrukere som produsenter og store forbrukere (SGU) utveksler data, og hvilke rettigheter og ansvar de har. Dataene som utveksles er strukturelle data, planleggings- og prognosedata og sanntidsdata.

Overnevnte metodeforslag er utviklet etter krav som følger av kommisjonsforordningen (EU) 2017/1485 om fastsettelse av retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft (SO GL).

RME ønsker innspill

Selve innholdet i metodeforslagene har tidligere blitt sendt på høring av systemoperatørene i forbindelse med utarbeidelsen av metodene. RME ønsker nå innspill på om det er særlige forhold RME bør ta i betraktning når metodene skal anvendes i Norge.

Statnett har i tillegg til å oversende metodeforslagene, gitt innspill til RME når det gjelder metodenes innhold og hvilke konsekvenser metodeforslagene er forventet å ha for norske aktører. Metodeforslagene og Statnetts innspill til metodeforslagene finnes i menyen til høyre.

Frist for å sende innspill er 21. mars 2022.

Innspillene merkes med følgende referansenummer og sendes til rme@nve.no:

  • Innspill til metodeforslag for rampingrestriksjoner for uttak av aktiv effekt merkes med referansenummer 202012935.
  • Innspill til metodeforslag for samordningstiltak som har som mål å redusere FRCE og tiltak for å redusere FRCE ved å kreve endringer i produksjonen eller forbruket av aktiv effekt i kraftproduksjonsenheter og forbruksenheter merkes med referansenummer 202012936.
  • Innspill til metodeforslag for dimensjoneringsregler for FRR merkes med referansenummer 201839791.
  • Innspill til metodeforslag for viktige organisatoriske krav, roller og ansvar i forbindelse med datautveksling som angår driftssikkerhet merkes med referansenummer 201833809.

Oversikt over metodene vi ønsker innspill på

De relevante metodeforslagene RME ønsker innspill på er følgende:

  • Rampingrestriksjoner for uttak av aktiv effekt i samsvar med artikkel 137.3 og 4.
  • Samordningstiltak som har som mål å redusere FRCE og tiltak for å redusere FRCE ved å kreve endringer i produksjonen eller forbruket av aktiv effekt i kraftproduksjonsenheter og forbruksenheter som definert i SO GL artikkel 152.14 og 16.
  • Dimensjoneringsreglene for FRR i samsvar med SO GL artikkel 157.1.
  • Viktige organisatoriske krav, roller og ansvar i forbindelse med datautveksling som angår driftssikkerhet i samsvar med SO GL artikkel 40.6.

Bakgrunn

Den 11. juni 2021 vedtok Stortinget å innlemme fire kommisjonsforordninger i EØS-avtalen. Kommisjonsforordningene er bygget opp etter et system hvor de mer overordnede pliktene og kravene beskrives i forordningene, mens de detaljerte reglene for hvordan disse pliktene og kravene skal gjennomføres i praksis, er beskrevet i vilkår og metoder som utvikles av systemoperatørene og/eller kraftbørsene. Nærmere informasjon om kommisjonsforordningene og utviklingen av metoder finnes her.

Kontaktpersoner

Metoder vi ønsker innspill på i denne runden. Frist 21. mars 2022.

SO GL

Hva er metoder?

Metoder utviklet etter krav i kommisjonsforordningene er en utdyping og supplering av enkelte bestemmelser i regelverket. Det er stort behov for å modernisere kraftmarkedsdesignet og hvordan vi drifter kraftsystemet for at det skal være mulig å fase inn stadig mer ikke-regulerbar kraftproduksjon. Denne moderniseringen må koordineres mellom land fordi det fysiske kraftsystemet i Norden og Europa er koblet sammen. Utviklingen av metoder har som formål å understøtte denne koordineringen. 

Forslag til metoder utarbeides av TSOer eller NEMOer i området hvor metoden skal gjelde, og blir deretter sendt til relevante reguleringsmyndigheter for godkjenning.  Reguleringsmyndighetene fører tilsyn med at den nasjonale TSO og NEMO følger metodene i utøvelsen av sine oppgaver.