Publisert 08.09.2021 , sist oppdatert 09.09.2021

Stortinget har innlemmet fire kommisjonsforordninger i EØS-avtalen

Den 11. juni 2021 vedtok Stortinget å innlemme fire kommisjonsforordninger fra EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen. Stortinget vedtok også endringer i energiloven.

Kommisjonsforordninger, eller såkalte bindende retningslinjer, er detaljerte tekniske regler som skal bidra til at kraftmarkedet og kraftsystemdriften utvikles på en koordinert måte mellom land.

De fire kommisjonsforordningene som nå er innlemmet i EØS-avtalen er:

Kommisjonsforordningene vil være forskrifter som gjelder i Norge på samme måte som andre forskrifter vedtatt med hjemmel i energiloven. Ikrafttredelsesdato for kommisjonsforordningene i norsk rett og endringene i energiloven var 1. august 2021.  

Vilkår og metoder

Kommisjonsforordningene er bygget opp etter et system hvor de mer overordnede pliktene og kravene beskrives i forordningene, mens de detaljerte reglene for hvordan disse pliktene og kravene skal gjennomføres i praksis, er beskrevet i vilkår og metoder.

Behov for modernisering

Det er stort behov for å modernisere kraftmarkedsdesignet og hvordan vi drifter kraftsystemet for at det skal være mulig å fase inn stadig mer ikke-regulerbar kraftproduksjon. Denne moderniseringen må koordineres mellom land fordi det fysiske kraftsystemet i Norden og Europa er koblet sammen. Utviklingen av vilkår og metoder har som formål å understøtte denne koordineringen.

Statnett skal foreslå

I Norge er det Statnett som skal utarbeide forslag til de aller fleste av disse vilkårene og metodene. I tillegg skal den eller de kraftbørsene som blir utpekt til å drifte markedsplasser for handel av elektrisk kraft i Norge utarbeide noen forslag til vilkår og metoder. Utpekte kraftbørser blir i kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 omtalt som NEMOer. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) skal godkjenne forslagene til vilkår og metoder gjennom enkeltvedtak. Metodene angir med få unntak kun plikter for Statnett eller kraftbørsene, og RME skal føre tilsyn med at Statnett og kraftbørsene utfører sine oppgaver i tråd med disse.

Åpen for innspill


Når RME har mottatt forslag til metoder fra Statnett og NEMO(er) vil RME publisere metodene på sine hjemmesider. RME vil deretter åpne for innspill fra norske aktører på om det er forhold RME bør ta hensyn til når metodene skal anvendes i Norge. Etter at norske aktører har fått mulighet til å komme med innspill på anvendelsen av metodene, vil RME fatte enkeltvedtak overfor enten Statnett eller NEMO(ene), avhengig av hvilken aktør metoden gjelder for.

Det er utviklet en rekke vilkår og metoder under de fire kommisjonsforordningene. RME vil behandle disse vilkårene og metodene løpende i bolker. RME vil publisere nærmere informasjon om den enkelte bolk når dette blir aktuelt. RME forventer å åpne for innspillsrunde på den første bolken av metoder i september 2021.

Kontaktpersoner

Tiril Henriksen Norvoll, rådgiver
Mobil: 922 34 524

Mari Holen Christensen, seksjonssjef
Mobil: 932 03 951