Publisert 01.11.2023

RME foreslår å endre metode for rekalibrering av kostnadsnormene til nettselskapene fra inntektsrammen for 2024

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) sender på høring forslag til endring i metoden for å beregne nettselskapenes kostnadsnormer. Endringen er knyttet til rekalibreringen av kostnadsnormene som skjer i inntektsreguleringen av nettselskapene. Høringsfristen er 8. desember.

Vi har mottatt innspill fra nettselskaper og bransjeorganisasjoner om å se på hvordan høye kraftpriser og forskjeller mellom prisområder påvirker rekalibreringen. Vi har undersøkt virkningene av disse forholdene, og mener den beste løsningen fremover vil være å kun rekalibrere renteeffekten av det toårige tidsetterslepet i kostnadsgrunnlaget. Dette vil føre til at beløpet som omfordeles gjennom rekalibreringen blir betydelig lavere. Nettselskapenes inntekter blir også mer forutsigbare ettersom inntekten i større grad vil bli basert på egne kostnader og effektivitet. I tillegg vil en endring av rekalibreringen kunne bidra til jevnere inntektsrammer over tid.

Forslaget innebærer ingen endring i forskrift, men en endring av vår forvaltningspraksis som benyttes i beregningen av kostnadsnormene.

Les mer om endringsforslaget i RME høringsdokument 2/2023.

Frist for høringsinnspill er 8. desember 2023

Vi inviterer til å komme med innspill til dette endringsforslaget. Innspill merkes med 202316016 og sendes til rme@nve.no senest 8. desember 2023. 

Varsel om inntektsrammer for 2024 vil bli noe forsinket

For å få tid til å oppsummere innspillene og konkludere på dette endringsforslaget, ser vi at vi må utsette varslingen av inntektsrammer for 2024. Vanligvis varsler vi inntektsrammer for kommende år i starten av desember. I år vil varsel om inntektsrammer for 2024 også komme i desember, men sannsynligvis nærmere juleferien. Som tidligere år vil vi publisere en foreløpig beregning av inntektsrammene for 2024 i starten av november. I denne beregningen vil vi vise inntektsrammer med både dagens og foreslått metode for rekalibrering.

Om rekalibreringen

Gjennom rekalibreringen fjerner vi avviket mellom forventet kostnad og faktisk kostnad i inntektsrammen. Avviket oppstår som følge av at inntektsrammene fastsettes ut fra regnskapstall fra to år tilbake i tid. Vi rekalibrerer inntektsrammene to år senere, når den faktiske kostnaden er kjent. Da blir avviket mellom forventet kostnad og faktisk kostnad, inkludert renter for to år, lagt til eller trukket fra nettselskapenes kostnadsnormer.

Om inntektsreguleringen

RME regulerer nettselskapenes inntekter ved å årlig fastsette en inntektsramme per selskap. Inntektsrammen er delvis basert på et kostnadsgrunnlag og delvis basert på en kostnadsnorm. Kostnadsgrunnlaget består av selskapets egne kostnader, mens kostnadsnormen fastsettes ut fra sammenlignende analyser, og er uavhengig av selskapets egne kostnader. Les mer om inntektsreguleringen på nettsiden om Økonomisk regulering av nettselskap - NVE, hvor vi også har publisert en rekke faktaark om temaet.