Publisert 30.01.2023 , sist oppdatert 31.01.2023

Ny rapport om prissikring av kraft utenfor børshandel

På oppdrag fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har THEMA Consulting undersøkt omfanget av prissikringsavtaler og prissikringsmuligheter utenfor handel i finansielle kontrakter gjennom Nasdaq.

For å sikre kraftprisrisiko bruker majoriteten av markedsaktørene (kraftprodusenter, kraftleverandører og store forbrukere) finansielle kontrakter eller kraftkjøpsavtaler med fastsatt pris. Mens finansielle kontrakter kun gjøres opp finansielt, innebærer kraftkjøpsavtalene fysisk levering. Det eksisterer en omfattende bilateral handel av finansielle kontrakter for prissikring. Majoriteten av norske EPAD-kontrakter (electricity price area differentials) handles bilateralt mellom markedsaktører.

De siste årene har endringer i markedet for prissikring ført til at en økende andel av prissikringen gjennomføres med kraftkjøpsavtaler. Fremover forventes det også en nedgang i det totale volumet kontrakter som prissikres, uavhengig av prissikringmetode. Dette skjer som følge av endringer i skattesystemet som påvirker kraftprodusenter.

THEMA Consulting Group har på oppdrag fra RME undersøkt omfanget av prissikringsavtaler og prissikringsmuligheter utenfor handel i finansielle kontrakter gjennom Nasdaq. Oppdraget har også hatt som formål å kartlegge aktørenes prissikringsstrategier.

Rapporten finner du her.

Etter FCA-forordningen (COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation), som nå også er innført i Norge, skal RME vurdere hvorvidt det er tilstrekkelige prissikringsmuligheter i norske budområder. Dette må det antageligvis tas stilling til innen oktober 2023. Vi skal da gjennomføre en analyse av prissikringsmulighetene i det organiserte finansielle kraftmarkedet basert på en felles metode med de andre nordiske reguleringsmyndighetene. I tillegg vil vi se på prissikringsmulighetene utenfor det organiserte markedet, for eksempel avtaler for prissikring som inngås bilateralt eller via plattformer.

Videre skal det gjennomføres en offentlig høring der aktører har mulighet til å gi innspill om sine behov for prissikring. Dersom vi, basert på analyser og høringen, konkluderer med at det ikke er tilstrekkelige prissikringsmuligheter, skal det etter dette regelverket iverksettes tiltak. Hvilke tiltak som vil kunne være aktuelle, er foreløpig ikke vurdert.

Kontakt

Seniorrådgiver Kristin Kolseth
Tlf. 22 95 90 47

Seksjonssjef Tiril Henriksen Norvoll
Tlf. 22 95 93 93