Publisert 12.02.2020

NVE-RME vil vurdere tiltak for et bedre strømmarked

I dag kan forbrukeren velge mange forskjellige strømavtaler. Markedet er uoversiktlig, og noen avtaler er priset urimelig høyt. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil vurdere tiltak for et mer velfungerende strømmarked.

Figuren viser månedlig variasjon i pris (øre/kWh) for variabel- og spotpriskontrakter fra 2015 til 2019. Prisen på de variable priskontraktene har i snitt ligget over spotpriskontraktene, med unntak av enkelte måneder med høyere spotpriser.

Markedet er lite oversiktlig for forbrukerne

- Reguleringsmyndigheten for energi i NVE har som oppgave å bidra til et effektivt strømmarked for forbrukerne. I dag har vi en uoversiktlig situasjon med mange og kompliserte avtaler. Det kan føre til et mindre effektivt strømmarked. Vi vil derfor vurdere tiltak for å bedre effektiviteten i markedet til beste for forbrukerne, sier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund.

I dagens sluttbrukermarked står kraftleverandørene fritt til å definere sine avtaler innenfor det regelverket som forvaltes av RME og av Forbrukertilsynet. Avtalefrihet er i utgangspunktet viktig for at kraftleverandører kan lage innovative produkter, og for at forbrukerne kan velge den kraftavtalen de ønsker seg.

Avtalefrihet legger til rette for innovative produkter på godt og vondt. Vi ser avtaler som skal hjelpe kunder å kontrollere og tilpasse forbruket sitt til svingende priser, men vi ser også avtaler som kanskje først og fremst gagner kraftleverandøren. Slike avtaler kan for eksempel være avtaler med høyt påslag eller velkomsttilbud som raskt fører til at kundene får en dyrere avtale enn de i utgangspunktet signerte.

- Regelverket for strømmarkedet er fordelt mellom forskjellige etater. Reguleringsmyndigheten for energi vil arbeide tettere med Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet for å identifisere de viktigste problemstillingene i dagens marked, og se regelverkene under ett. Vi ser blant annet at kraftleverandørenes markedsføring og uklare avtalevilkår bidrar til forvirring og misforståelser for forbrukerne, sier Lund.

Spotprisavtaler er billigst over tid

RME produserer statistikk for å gi et oversiktsbilde av sluttbrukermarkedet for strøm. Statistikken er i stadig utvikling, og skal bidra til å gi oss informasjon om trender og utvikling i markedet. Dette kunnskapsgrunnlaget bygger vi videre på i utviklingen av regelverk, og det kan også ligge til grunn for tilsyn.

RME følger blant annet med på prisene i sluttbrukermarkedet og lager hver uke en prisstatistikk som viser forskjellige typer strømavtaler. Tallene viser at prisen på variable prisavtaler over tid er høyere enn prisen på spotprisavtaler.  

Tall fra SBB for 3. kvartal 2019 viser at 76 prosent strømmen til husholdningene ble solgt gjennom kontrakter tilknyttet spotprisen, mens henholdsvis 22 prosent og 2 prosent ble solgt gjennom variabel- og fastpriskontrakter. En vanlig husholdningskunde, sparte i 2019 1000-2000 kr på å velge en spotpriskontrakt fremfor en variabel priskontrakt. Besparelsen vil variere over tid, i perioden 2015 – 2019 har variabel priskontrakter i snitt vært dyrere enn spotpriskontrakter (se figuren nedenfor).

Kontaktperson

Guro Grøtterud, seksjonssjef
Mobil: 456 32 677

Fakta: ansvarsfordeling sluttbrukermarkedet for strøm

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) regulerer hvordan kraftleverandører fakturerer forbrukere og hvilken informasjon som står på faktura. Vi kontrollerer at oppstart og opphør av strømavtaler blir gjort riktig slik at forbrukere enkelt og raskt kan bytte strømavtale. RME holder oppsyn med markedets effektivitet, og vi ser til at det ikke skjer kryssubsidiering mellom nettselskap og egen kraftleverandør.

Forbrukertilsynet regulerer kraftleverandørenes markedsføring og avtalevilkår.

Forbrukerrådet har ansvaret for strømprisportalen strømpris.no, og bistår forbrukere med råd.

Elklagenemnda avgjør tvister mellom forbruker og kraftleverandør.