Publisert 07.11.2023

Inntektsrammen for nettselskapene er foreløpig beregnet til 24 milliarder kroner i 2024

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har foreløpig beregnet nettselskapenes inntektsramme for 2024 til 24 milliarder kroner. Med den foreslåtte endringen i rekalibreringen av kostnadsnormene, vil inntektsrammene for 2024 bli 24,9 milliarder kroner.

- Kraftprisene er fortsatt med på å drive inntektsrammene i 2024, men ikke i like stor grad som vi så i 2022. I 2024 er det heller de økte rentene som bidrar til en fortsatt høy inntektsramme, sier direktør Tore Langset.

 Inntektsrammene skal dekke nettselskapenes kostnader ved drift, vedlikehold og utnyttelse av strømnettet, i tillegg til å gi en rimelig avkastning på investeringer. Inntektsrammene vil dermed speile nettselskapenes kostnader, som de siste årene har økt som følge av:  

  • Økte kraftpriser: disse var spesielt høye i 2022. Prognoser viser lavere priser i 2023 og 2024, men de vil fortsatt være høyere enn hva som tidligere har vært vanlig.
  • Økte lånekostnader og inflasjon: som ellers i samfunnet er rentene på vei opp og inflasjonen høy. Dette får utslag for nettselskapenes drifts- og lånekostnader.


Utvikling i inntektsramme for alle nettselskaper (eks. Statnett), i nominelle milliarder kroner.

Her finner du mer informasjon om de foreløpige beregningene av inntektsrammer for 2024.

Varsel om inntektsrammer for 2024 vil bli noe forsinket

- Vi vil avklare om endringen i rekalibreringen skal gjennomføres, før vi sender varsel om inntektsrammer for 2024 i løpet av desember, sier Langset.

RME har sendt et forslag på høring om å endre metode for rekalibrering av kostnadsnormene til nettselskapene fra inntektsrammen for 2024. Høringsfristen er satt til 8. desember. For å få tid til å oppsummere innspillene og konkludere på endringsforslaget, må RME utsette varslingen av inntektsrammer for 2024.

Vanligvis varsles inntektsrammer for kommende år i starten av desember. I år vil varsel om inntektsrammer også komme i desember, men sannsynligvis nærmere juleferien. Den foreløpige beregningen av inntektsrammer for 2024 som nå publiseres, viser inntektsrammer per selskap med både dagens og foreslått metode for rekalibrering. 

Om beregning av inntektsrammer

Gjennom inntektsreguleringen bestemmer RME årlig hva som er tillatt inntekt for hvert enkelt nettselskap. Tillatt inntekt fungerer som et tak på hvor store inntekter et nettselskap kan ha hvert år, og begrenser dermed hvor mye nettleie de kan hente fra kundene sine.

Inntektsrammen utgjør den største delen av nettselskapenes tillatte inntekt, og denne skal dekke kostnader ved drift og avskrivninger av strømnettet, og gi en avkastning på kapitalen som står i forhold til selskapets kostnadseffektivitet. Les mer om inntektsreguleringen på nettsiden om Økonomisk regulering av nettselskap - NVE, hvor vi også har publisert en rekke faktaark om temaet.

Hvordan påvirker kraftprisene inntektsrammen?

Det er et visst tap av strøm under transport i strømnettet. Dette kalles nettap. Differansen i mengden strøm som blir produsert og matet inn i nettet og mengden strøm som blir levert, må dekkes av nettselskapet. Nettselskapene får dekket kostnadene til nettap i inntektsrammen ved at RME bestemmer en årlig referansepris for nettap. Det beregnes en referansepris per prisområde, og den tar utgangspunkt i månedlige markedspriser.