Publisert 03.11.2021

Foreløpige beregninger av inntektsramme for 2022

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) publiserer foreløpige beregninger av inntektsramme for 2022. Beregningene estimerer en samlet inntektsramme for alle nettselskaper (eks. Statnett) på 19,3 milliarder kroner for 2022. Til sammenligning er inntektsrammene for 2020 og 2021 henholdsvis vedtatt og varslet til 17,2 milliarder kroner.

Utvikling i samlet inntektsramme for bransjen (eks. Statnett), i nominelle kroner

- Det er spesielt to forhold som bidrar til at inntektsrammen øker fra 2021 til 2022: økte kraftpriser til å dekke nettap og store investeringer i nettanlegg, sier fungerende direktør for reguleringsmyndigheten for energi, Tore Langset.

Her finner du mer informasjon om de foreløpige beregningene av inntektsrammer for 2022: Inntektsrammer for 2022 – foreløpige beregninger

Hvordan påvirker kraftprisene inntektsrammen?

Det er et visst tap av strøm under transport i strømnettet. Dette kalles nettap. Differansen i mengden strøm som blir produsert og matet inn i nettet og mengden strøm som blir levert, må dekkes av nettselskapet. Nettselskapene kjøper denne strømmen i markedet, og kostnadene er dermed avhengig av kraftpris. Inntektsrammen skal dekke nettselskapenes kostnader ved nettap.  

Kraftprisen for 2022 har vi estimert til 424 kr/MWh. Til sammenligning brukte vi en kraftpris på rundt 120 kr/MWh i vedtak om inntektsramme for 2020, og til varsel om inntektsrammer for 2021 estimerte vi kraftprisen til 210 kr/MWh. Merk at kraftprisen for 2021 har vist seg å avvike betydelig fra dette estimatet. En oppdatert beregning viser at gjennomsnittlig kraftpris så langt i 2021 (for perioden januar-september) ligger på 509 kr/MWh. Dette tilsier at inntektsrammen for 2021 blir betydelig høyere enn 17,2 milliarder kroner, som tidligere varslet.

Hvordan påvirker investeringer inntektsrammen?

Den generelle trenden blant nettselskapene er at det årlig blir investert store beløper i å oppgradere, utvide og fornye strømnettet. Denne utviklingen har vært varslet av bransjen over lang tid. Inntektsrammen skal dekke kostnadene ved investeringer, som inkluderer avskrivninger og avkastning på investert kapital. Derfor er det også forventet at bransjens samlede inntektsramme stiger som følge av investeringer.

Nettselskapenes avkastning skal dekke egenkapitalavkastning til eierne, samtidig som den skal dekke gjeldskostnader. Nivået på referanseavkastningen avhenger derfor av blant annet inflasjon og det generelle rentenivået i landet. For 2022 er referanseavkastningen estimert til 5,53 %. Til sammenligning ble referanseavkastningen for 2020 5,15 %, og i en oppdatert beregning anslår vi en referanseavkastning på 5,13 % for 2021.

Om prosessen videre

RME publiserer først og fremst disse foreløpige beregningene av inntektsramme som en service ovenfor nettselskapene, sånn at de kan komme tidlig i gang med sitt arbeid med neste års tariffer. Vi vil komme tilbake med et formelt varsel om inntektsramme for 2022 for alle nettselskaper, inkludert Statnett, i starten av desember. Inntektsrammene blir ikke endelig bestemt før i februar året etter det inntektsrammen gjaldt for. Det innebærer at vi vil bestemme endelig inntektsramme for 2021 i februar 2022, og endelig inntektsramme for 2022 i februar 2023.

Om beregning av inntektsrammer

Gjennom inntektsreguleringen bestemmer vi årlig hva som er tillatt inntekt for hvert enkelt nettselskap. Tillatt inntekt fungerer som et tak på hvor store inntekter et nettselskap kan ha hvert år, og begrenser dermed hvor mye nettleie de kan hente fra kundene sine.

Inntektsrammen utgjør den største delen av nettselskapenes tillatte inntekt, og denne skal dekke kostnader ved drift og avskrivninger av strømnettet, og gi en avkastning på kapitalen som står i forhold til selskapets kostnadseffektivitet.

Her kan du lese mer om inntektsrammer og den økonomiske reguleringen av nettselskaper: Om den økonomiske reguleringen