Publisert 02.07.2018 , sist oppdatert 31.10.2019

Endringer i regelverket om anleggsbidrag styrker vernet av kundene

NVE har vedtatt endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer blant annet at nettselskapene skal fastsette og kreve inn anleggsbidrag når en kunde utløser investeringer i regional- og transmisjonsnettet.

Anleggsbidrag vil motivere kundene til å gjøre tiltak selv som reduserer behovet for nettinvesteringer. Samtidig bidrar det til en rimeligere kostnadsfordeling mellom kundene som utløser nettinvesteringer og nettselskapenes øvrige kunder. Dette bidrar til at nettleien ikke øker mer enn nødvendig. I tillegg styrker endringene vernet av kundene og vil sørge for likere praksis mellom de ulike nettselskapene.

- Å sikre at nettleien ikke blir høyere enn nødvendig er viktig. Det gir lavere energikostnader og bedre rammevilkår for alle brukerne av strømnett, sier direktør for Reguleringsmyndigheten for energi i NVE, Ove Flataker.

Overgangsbestemmelse skal sikre forutsigbarhet

- Forslagene vi hadde på høring fikk gjennomgående bred tilslutning. Gjennom høringsprosessen ga mange imidlertid uttrykk for at den foreslåtte overgangsbestemmelsen ville innebære mye usikkerhet for prosjekter som snart skal fatte investeringsbeslutning, sier Flataker.

I endringene som vedtas har NVE gått bort fra kravet om at kunden må ha inngått forpliktende økonomisk avtale med nettselskap eller tredjepart. Overgangsbestemmelsen stiller nå krav om at innmatingskunder må ha fått innvilget konsesjon, og uttakskunder må ha bedt nettselskapet om tilknytning, økt kapasitet eller bedre kvalitet før 1. juli 2018. Videre må kundene bli tilknyttet, bli gitt økt kapasitet eller bedre kvalitet før 1. juli 2022. 

- Vårt formål med overgangsbestemmelsen har vært at prosjekter som har kommet langt i utviklingen ikke kommer urimelig ut ved overgang til nytt regelverk. Vi har derfor foretatt noen endringer i overgangsbestemmelsen for å ta hensyn til dette. Endringene medfører at noen flere prosjekter omfattes av overgangsordningen, både ny fornybar produksjon og nytt forbruk. Dette har vært nødvendig for å lage entydige kriterier som gir forutsigbarhet for aktørene, forklarer Flataker.

Tydeligere regelverk styrker kundenes rettigheter

I distribusjonsnettet har anleggsbidrag vært benyttet i en årrekke. De nye reglene som nå er vedtatt, innebærer en omfattende revidering av regelverket for anleggsbidrag på alle nettnivå.

- Vi har blant annet vedtatt endringer som sikrer at kunden i praksis alltid kun skal betale sin forholdsmessige andel av investeringskostnadene de utløser i nettanlegg med flere kunder. En annen endring er at nettselskapet kun kan kreve at kunden dekker kostnadsoverskridelser inntil 15 prosent av anleggsbidraget kunden får estimert i forkant, sier Flataker.

Endringene skal styrke kundenes rettigheter, og gjøre regelverket enklere og tydeligere for både nettselskap og kunder.

Andre vedtatte endringer

NVE har også vedtatt endringer om tariffer for innmating og uttak. Energileddene i regional- og transmisjonsnettet skal avspeile marginale tapskostnader, og beregnes ukentlig med én sats for dag og en annen sats som gjelder både natt og helg. I tillegg har vi vedtatt at fastleddet for innmating skal være basert på midlere årsproduksjon for alle innmatingskunder, unntatt de som er plusskunder.

Endringene gjelder fra 1. januar 2019

De nye kravene gjelder fra 1. januar 2019, med unntak av overgangsbestemmelsen for anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnettet. Overgangsbestemmelsen trer i kraft umiddelbart, og skal sikre at NVE kan behandle eventuelle uenigheter om en kunde oppfyller kriteriene i overgangsbestemmelsen eller ikke.

 

Kontaktpersoner

Kjell Rune Verlo krv@nve.no 22 95 93 65

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: child
  at System.Web.UI.ControlCollection.Add(Control child)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in D:\websites\prod\prod-2021\Views\Partials\grid\editors\macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in D:\websites\prod\prod-2021\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 21

Hva er anleggsbidrag?

Anleggsbidrag er en engangsbetaling kunden må betale til nettselskapet dersom nettselskapet må forsterke det eksisterende nettet for at kunden kan

 • tilknyttes nettet,
 • øke kapasiteten han kan ta ut fra nettet, eller
 • få bedre kvalitet på strømmen han tar ut fra nettet enn det nettselskapet har plikt til å levere.

Anleggsbidraget dekker kunden sin forholdsmessige andel av nettselskapets investeringskostnader. Kunden sin forholdsmessige andel beregnes som kundens etterspurte kapasitetsøkning delt på den økte kapasiteten i nettanlegget.

Nettnivåene i det norske strømnettet  

Strømnettet i Norge har tre nivå, transmisjonsnett, regionalnett og distribusjonsnett. Transmisjonsnettet overfører strøm over store avstander, mellom regioner og til utlandet. I transmisjonsnettet er det tilknyttet få, men store produsenter eller forbrukskunder. Regionalnettet overfører strømmen mellom transmisjonsnettet og de underliggende distribusjonsnettene i en region. I regionalnettet tilknyttes de fleste mellomstore og store produsentene og forbrukskundene. Distribusjonsnettet fordeler strøm ut til husholdninger, fritidsboliger og næring.

NETTNIVÅ.PNG