Publisert 10.11.2023

Boliden Odda AS får gebyr på 5 millioner

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gir Boliden Odda AS overtredelsesgebyr på 5 millioner kroner for brudd på forbudet mot markedsmanipulasjon og forsøk på markedsmanipulasjon i oktober 2021.

foto: Erik Due/NVE

- Veldig forenklet kan du si at Boliden Odda AS har tilbudt et produkt i kraftmarkedet som de ikke var i stand til å levere. Det er ikke lov. I tillegg – når de da ble klar over at de ikke kunne levere, så justerte de opp prisen – for på den måten å unngå å bli bedt om å innfri sine forpliktelser, forklarer direktør for RME, Tore Langset.

Boliden Odda AS har påtatt seg en forpliktelse i regulerkraftopsjonsmarkedet som selskapet ikke var i stand til å oppfylle. I tillegg har selskapet brutt forbudet mot forsøk på markedsmanipulasjon ved å legge inn for høy pris ved budgivning i regulerkraftmarkedet, for et volum selskapet ikke var i stand til å levere.

Denne saken har sitt utspring i den norske delen av mFRR-markedet regulerkraftmarkedet (RKM) og kapasitetsmarkedet for mFRR regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM). Boliden er aktør i RKOM og RKM ved å tilby reduksjon av eget strømforbruk.

RMEs vurderinger i saken

Boliden påtok seg gjennom budgivning og tilslag i RKOM Høykvalitet (RKOM-H) å kunne stille ressurser til rådighet i RKM i uke 40 og 42 i 2021, men var på grunn av en vedlikeholdsstans ikke i stand til å oppfylle forpliktelsen. I uke 42 økte Boliden budprisen i RKM for å unngå aktivering av volumet som selskapet ikke var i stand til å levere. 

Boliden informerte ikke Statnett før selskapet faktisk ble forespurt om å aktivere. RKOM skal sikre tilstrekkelig med oppreguleringsressurser i den norske delen av RKM. Bolidens atferd kunne gitt Statnett driftsmessige utfordringer, og en slik atferd i reservemarkedene er svært uheldig.

Ved utøvelsen av systemansvaret skal Statnett gjøre bruk av virkemidler som er basert på markedsmessige prinsipper. For at disse markedene skal oppfylle sin funksjon, må også Statnett kunne ha tillit til at aktørene som deltar legger inn bud som er reelle. Uavhengig av den konkrete virkningen i et enkelt tilfelle, så vil bud som ikke er reelle kunne skade denne tillitten.

- Disse overtredelsene er såpass alvorlige at vi mener at overtredelsesgebyret bør ilegges, sier Langset.

Bolidens adferd har også redusert inntjeningen til andre aktører i RKOM. 

Definisjonen av markedsmanipulasjon i forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) legger ikke til grunn at aktøren må ha foretatt et bevisst valg om å gi et villedende eller uriktig signal til markedet. En handling kan derfor innebære brudd på forbudet mot markedsmanipulasjon selv om den ikke er tilsiktet. RME mener derfor at hendelsene innebærer brudd på NEM.

RME oppfatter ikke at Boliden har handlet i vinnings hensikt.

RME finner at Bolidens budgivning i RKOM for levering i uke 40 og 42 i 2021 innebærer overtredelse av forbudet mot markedsmanipulasjon

Som tilbyder i RKOM blir aktørene som legger inn bud kompensert for å stille ressursene tilgjengelig i RKM. Ifølge Boliden var forbrukskapasiteten som ble budt inn i RKOM for uke 40 og uke 42 ute for vedlikehold. RME mener derfor at Bolidens bud i RKOM for uke 40 og 42 utløste en forpliktelse som selskapet ikke kunne oppfylle. Dette kan ha gitt eller vært egnet til å gi Statnett uriktige signaler om tilbud av tilgjengelige regulerkraftressurser. Bolidens bud i RKOM for uke 40 og uke 42 ga, eller var egnet til å gi, Statnett et signal om at systemansvarlig hadde ressurser til rådighet som i realiteten ikke var tilgjengelige.

RME finner derfor at Bolidens budgivning oppfyller den objektive gjerningsbeskrivelsen i NEM § 5-1 syvende definisjon bokstav a), og innebærer overtredelse av forbudsbestemmelsen i NEM § 5-4.

Selskapet begrunner hendelsen med at personen som la inn budet for uke 40 ikke var kjent med vedlikeholdsstansen på tidspunktet da budet ble gitt. Videre var ikke den personen som la inn budet for uke 42 kjent med at den planlagte vedlikeholdsstansen var forlenget til perioden budet gjaldt. RME mener det er aktørens eget ansvar å sørge for at informasjon som har betydning for budgivning i Statnetts reservemarkeder blir kommunisert til de som utfører handlene.

RME finner at Bolidens budgivning i RKM innebærer brudd på forbudet mot forsøk på markedsmanipulasjon

Forsinkelser i utførelsen av vedlikeholdsarbeid medførte at Boliden ikke var i stand til å oppfylle forpliktelsen de hadde påtatt seg i RKOM for uke 42. Personen som la inn budet for selskapet var ifølge Boliden ikke kjent med at den planlagte vedlikeholdsstansen var forlenget til perioden budet gjaldt. Boliden oppdaget dette etter at fristen for å korrigere RKOM-budet var ute. Budprisen ble derfor økt for å unngå at budet ble akseptert.

Volumet på 30 MW som Boliden tilbød i RKM var reelt sett ikke tilgjengelig, da selskapet i realiteten ikke kunne levere dette volumet. Siden volumet ikke var tilgjengelig, burde budet vært kansellert. Aktørenes budgivning skal reflektere de fundamentale forholdene i markedet, og budene skal være reelle. Dette innebærer at de skal representere et reelt kjøps- eller salgsønske. Ved å øke prisen ved budgivning i RKM med det formål å unngå at budet aktiveres, i stedet for å melde fra til Statnett, mener RME at selskapet hadde til hensikt å gi Statnett uriktige signaler om tilbud og pris i RKM.

Budet fra Boliden påvirket ikke prisdannelsen, siden det ikke kunne aktiveres. Siden budet ikke var reelt, ble den faktiske prisen i RKM riktig ut fra faktisk tilbud. Bolidens bud i RKM har derfor ikke påvirket andre aktørers inntjening i dette markedet.

RME finner at Bolidens atferd oppfyller den objektive gjerningsbeskrivelsen i NEM § 5-1 åttende definisjon bokstav a), og innebærer overtredelse av forbudsbestemmelsen i NEM § 5-4.

Kontaktperson

Tiril Henriksen Norvoll, seksjonssjef
Mobil: 92234524

Kapasitetsmarkedet for mFRR

Kapasitetsmarkedet for mFRR, også kalt Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM), skal sikre tilstrekkelig med reguleringsressurser i den norske delen av mFRR-markedet (regulerkraftmarkedet RK). Du kan lese mer om kapasitetsmarkedet for mFRR på statnett.no