Publisert 01.10.2014 , sist oppdatert 16.06.2021

Inntektsrammer for 2015 - varsel

NVE sendte 27. november 2014 varsel om inntektsramme for 2015. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett SF, er beregnet til 16,5 milliarder kroner.  

Beregningene er basert på en estimert referanserente på 6,29 %, kraftpris på 288,54 kr/MWh og konsumprisindeks for 2015 på 139,3.

Samlet inntektsramme har økt i forhold til det som ble varslet for 2014. Årsaken til dette er at rammene i 2014 var lave på grunn av at enkelte selskaper hadde kraftig reduserte kostnader som følge av høye negative estimatavvik for pensjonskostnader.

I de senere årene har det vært relativt mye variasjon i inntektsrammene, blant annet på grunn av store svingninger i bransjens pensjonskostnader og metoden for å håndtere avvik mellom bransjens tillatte inntekter og dens faktiske kostnader to år tilbake i tid. NVE er nå i ferd med å ferdigstille et høringsforslag hvor formålet er å jevne ut inntektsrammene. Forslaget innebærer en forskriftsendring, og det er planlagt sendt på høring i begynnelsen av 2015. Det vil tidligst kunne tre i kraft med virkning fra inntektsrammer for 2016.

En del selskaper har fått økte kostnader på grunn av bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift fra 1.7.2014. Disse økningene reflekteres ikke i økte inntektsrammer før i 2016. NVE vil derfor fastsette et tillegg til disse varslede inntektsrammene og de varslede inntektsrammene for 2014 for delvis å kompensere de berørte nettselskapene for de økte kostnadene. Dette vil bli gjort innen utgangen av januar 2015.

NVE publiserte foreløpige beregninger av inntektsrammer for 2015 den 6. november. Etter dette har vi korrigert grunnlagsdata og rammevilkårsdata for enkelte selskaper som følge av regnskapskontroll og kvalitetssikring.

Under relatert informasjon til høyre på denne siden, er alle data benyttet i fastsettelsen av de varslede inntektsrammene lagt ut. I Inntektsrammeberegning for 2015 fremgår det hvilket kostnadsgrunnlag og kostnadsnorm som er lagt til grunn ved beregning av inntektsrammene, samt den endelige inntektsrammen til hvert enkelt selskap. I tillegg er en oversikt over endringer NVE har foretatt i selskapenes eRapp-data gjort tilgjengelig. Her ligger også et notat med veiledning til beregningsgrunnlaget samt et rundskriv om beregning av inntektsramme, kostnadsnorm og øvrige parametere.

Frist for å komme med tilbakemelding på varslene er satt til 16. januar 2015. Endelig inntektsramme for 2015 fastsettes i februar 2016.

Vi minner om at selskapet kan abonnere på våre nyhetssider der vi vil legge ut informasjon utover høsten. Abonnering gjøres på NVEs nettsider. Klikk på Abonnér helt øverst til høyre på forsiden. Velg deretter E-post abonnement i boksen under Relatert informasjon. Skriv inn din e-post adresse i det åpne feltet og sjekk status. I listen velges Nyheter og høringer – økonomisk regulering.