Publisert 01.02.2016 , sist oppdatert 16.06.2021

Inntektsrammer for 2015 - vedtak

NVE har 1. februar 2016 vedtatt NVE nettselskapenes inntektsrammer for 2015.  Samlet inntektsramme for alle nettselskapene, eksklusiv Statnett SF, er 16 mrd kroner.

Total vedtatt inntektsramme for 2015 er lavere enn den varslede, og dette skyldes i hovedsak at referanseprisen på kraft er redusert. I vedtaket ligger kraftprisen mellom 198 og 210 kr/MWh, mens det i varselet var forutsatt en kraftpris på 288 kr/MWh. Referanserenten ble estimert til 6,29 % i varselet om inntektsramme for 2015, den faktiske renten for 2015 er 6,32 %.

I forhold til varselet er beregningsgrunnlaget for enkelte selskaper korrigert. Korreksjonene stammer fra tilbakemeldinger fra selskapene og tilsyn. Vedtakene er basert på samme beregningsmetoder som varsel om inntektsramme for 2015.

Under relatert informasjon til høyre på denne siden, er alle data benyttet i fastsettelsen av de varslede inntektsrammene lagt ut. I Inntektsrammeberegning 2015 fremgår det hvilket kostnadsgrunnlag og kostnadsnorm som er lagt til grunn ved beregning av inntektsrammene, samt den endelige inntektsrammen til hvert enkelt selskap. I tillegg er en oversikt over endringer NVE har foretatt i selskapenes eRapp-data gjort tilgjengelig. Her ligger også et notat med veiledning til beregningsgrunnlaget samt et skriv om beregning av inntektsramme, kostnadsnorm og øvrige parametere.

Om differensiert arbeidsgiveravgift

NVE sendte 21. desember 2015 ut et brev hvor vi ba berørte selskap rapportere inn deres faktiske økning i arbeidsgiveravgift i 2015 som følge av at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift opphørte. Frist for rapportering er 31. januar 2016. NVE vil på bakgrunn av innrapporterte kostnader ta stilling til et eventuelt kompensasjonsbeløp for 2015.