Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 26.06.2017 , sist oppdatert 15.06.2021

Høring - NVE foreslår flere endringer i systemansvarsforskriften (avsluttet)

Systemansvarsforskriften skal sikre at Statnett utøver systemansvaret forsvarlig og samfunnsmessig rasjonelt, og at prinsippene i forskriftens § 4 etterleves. NVE foreslår nå å blant annet innføre en ny bestemmelse som pålegger den systemansvarlige å utarbeide forslag til retningslinjer som skal godkjennes av NVE.

Status

NVE tar sikte på å sende ut oppsummeringsdokumentet i løpet av mars 2018.

Høringsfristen var 1. oktober 2017

Kraftsystemet er under endring og det forventes at utfordringer i driften fremover vil føre til et behov for enda tettere integrasjon med markedsaktørene. NVE legger til grunn at dette øker behovet for transparens, involvering og forutsigbarhet i rammevilkårene for utøvelsen av systemansvaret, som utøves av Statnett.

NVE har vurdert behovet for å gjøre endringer i systemansvarsforskriften ut fra formålet om å sørge for at regelverket ivaretar hensynet til transparens og forutsigbarhet. I revisjonen er det også lagt vekt på å legge til rette for fremtidige EØS-rettslige forpliktelser, ved at det ikke er direkte motstrid mellom systemansvarsforskriften og de fremtidige EØS-rettslige forpliktelsene. I tillegg har NVE vurdert endringer som sørger for tydeliggjøring og presiseringer av gjeldende plikter og praksis.

Det overordnede formålet med den nye bestemmelsen er å sikre at systemansvaret forvaltes forsvarlig og samfunnsmessig rasjonelt, samt at prinsippene for utøvelse av systemansvaret etterleves.

 

Andre forslag til endringer

I § 28 forholdet til forvaltningsloven og offentleglova foreslår NVE en presisering av hvilke vedtak systemansvarlig treffer som er såkalte systemkritiske vedtak. Forslaget innebærer at et vedtak kun skal kunne anses som systemkritisk dersom det ikke kan fattes tidligere enn 3 måneder før vedtaket må iverksettes.

NVE foreslår mindre språklige endringer i § 5 flaskehalser og budområder. Systemansvarliges utøvelse av myndighet etter bestemmelsen vil i tillegg bli påvirket av kravet til å utforme retningslinjer og forslaget om generell tidsgrense for systemkritiske vedtak. Dette vil bidra til økt aktørinvolvering, transparens og forutsigbarhet

Handelskapasitet vil i fremtiden kunne bli beregnet etter en annen metode enn i dag. NVE foreslår endringer i § 6 fastsettelse av handelskapasitet som presiserer at det uavhengig av metode, fortsatt vil være systemansvarlig som har ansvaret for fastsettelsen, enten det innebærer å fastsette grenser som i dag eller et ansvar for å sørge for å gi ut relevant informasjon.

§ 8 anmelding, planlegging av produksjon og effektregulering påvirkes av utviklingen i det EØS-rettslige regelverket, og det forventes i de kommende årene å skje flere endringer. NVE foreslår bl.a. å fjerne konkrete referanser til timesoppløsning og klokkeslett. Systemansvarliges utøvelse av myndighet etter bestemmelsen vil i tillegg bli påvirket av kravet til å utforme retningslinjer og forslaget om generell tidsgrense for systemkritiske vedtak.

Som følge av at NVE har foreslått å fjerne eksisterende rapporteringer av anleggsdata til NVE i forskrift om energiutredninger foreslås det endringer i §14 a rapportering av anleggsdata ved idriftsettelse.

NVE foreslår også flere endringer i § 21 systemvern. Disse endringene omfatter en presisering av hvilke systemvern systemansvarlig skal dekke kostnader for og hvilke kostnader som skal legges til grunn. Det foreslås også en justering av systemansvarliges rett til å kunne endre innstillinger på eksisterende systemvern.

FoU-prosjektet Neste Generasjon FASIT har utviklet en mer effektiv og moderne måte å registrere feil og avbrudd. NVE foreslår endringer i § 22 feilanalyse og statistikk for å tilrettelegge for en effektiv rapportering av hendelser til systemansvarlig.

I høringsdokumentet om endringer i systemansvarsforskriften var foreslått ikrafttredelse satt til 1.1 2018. NVE ser at for å få en god og åpen prosess ved utarbeidelse av retningslinjer vil det være nødvendig at ikrafttredelsestidspunktet skyves noe frem i tid. NVE ser også at det kan være nødvendig med en nærmere presisering av innholdet i retningslinjene på enkelte områder. NVE foreslår at endringene i § 22 trer i kraft 1.1.2019.

NVE tar sikte på å sende ut oppsummeringsdokumentet i løpet av mars 2018.

Last ned høringsdokumentet: NVE-rapport 61 - 2017 Forslag til endring i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet.