Publisert 21.06.2017 , sist oppdatert 15.06.2021

Høring – Forslag til innføring av bestemmelser om markedsadferd og offentliggjøring av innsideinformasjon i energilovforskriften (avsluttet)

NVE har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet utarbeidet et høringsdokument med forslag til endring i FOR-1990-12-07-959 Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften).

Status: Høringsfrist 30.09.2017

Vi ber om at kommentarer til forslaget sendes NVE innen 30.9. 2017, og at kommentarene påføres vår saksreferanse 201703740.

Endringen gjelder innføring av forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon, krav til offentliggjøring av innsideinformasjon samt rapportering av data til NVE fra systemansvarlig og markedsplass. NVE foreslår også å innføre krav til rutiner og prosedyrer for å avdekke brudd på forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon overfor aktører som gjennom profesjonell virksomhet arrangerer handel.

Bakgrunnen for forslaget er å harmonisere med regelverk som er gjeldende i EU og som dermed gjelder i de øvrige landene i det nordiske og europeiske kraftmarkedet. Parlaments- og rådsforordning av 25. oktober 2011 om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet Nr. 1227/2011 (REMIT) ble vedtatt av EU i 2011, og har trådt i kraft i alle EU-land. Forordningen gir regler om innsidehandel, markedsmanipulasjon og markedsovervåkning for engrosmarkedene for gass og elektrisitet. REMIT er ikke implementert i Norge i påvente av at den tredje energimarkedspakken blir gjennomført i norsk rett, og at selve REMIT-forordningen blir innlemmet i EØS-avtalen.

Forskriftsendringene innebærer en delvis tilpasning til REMIT. Forslaget er samtidig begrenset til å gjelde for handel som faller innenfor virkeområdet til energilovforskriften. Med dette oppnår man likere regler for all fysisk krafthandel uavhengig av hvor handelen foregår.

Forslaget omfatter ikke krav til registrering og rapportering til EUs byrå for samarbeid mellom reguleringsmyndigheter (ACER). Slike krav antas å bli gjeldende for norske aktører ved gjennomføring av REMIT i tråd med senere, forventede EØS-rettslige forpliktelser.

NVE tar sikte på at forskriftsendringene skal tre i kraft 1. januar 2018. 

Last ned høringsdokumentet her. (PDF)

NVE vil arrangere et seminar i forbindelse med høringen i løpet av september.

Kontaktpersoner:
Seniorrådgiver Kristin Kolseth, e-post: krk@nve.no, tlf: 22 95 90 47
Rådgiver Mari Holen Christensen, e-post mhc@nve.no, tlf: 22 95 98 58

Kontaktpersoner

Seniorrådgiver Kristin Kolseth,
e-post: krk@nve.no, tlf: 22 95 90 47

Rådgiver Mari Holen Christensen,
e-post mhc@nve.no, tlf: 22 95 98 58