Publisert 27.03.2018 , sist oppdatert 15.06.2021

Høring – forslag til endringer i kontroll av nettvirksomhet (avsluttet)

NVE ber om kommentarer til forslag om endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Forslaget består i hovedsak av endringer i regelverket for anleggsbidrag. NVE foreslår et eget kapittel for anleggsbidrag hvor vi fokuserer på forskriftsfeste etablert praksis for å gjøre regelverket enklere og tydeligere for både nettselskap og kunder. Vi foreslår også noen nye krav som har som formål å styrke vernet av kundene. NVE foreslår også at nettselskapene nå skal kreve inn anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnettet.

Bakgrunn for forslag om endringer

I denne høringen foreslår NVE endringer i regelverket for både tariffer og anleggsbidrag som skal bidra til en mer effektiv utvikling og utnyttelse av nettet. Vi foreslår endringer i kapittel 1, 14, 16 og 17 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Tariffer for innmating flyttes fra kapittel 16 til 15, og kapittel 16 blir nytt kapittel om anleggsbidrag.

Forslagene vil bidra til at kraft overføres til riktigere priser, og at nettet utnyttes og utbygges på en mer samfunnsmessig rasjonell måte. Mer presist handler endringene som foreslås om å tydeliggjøre og forenkle regelverket knyttet til betaling for forsterkning av nettet, såkalt anleggsbidrag, og å forbedre regelverket om tariffering for uttak og innmating fra produksjon der vi vurderer det er behov for det.

 

Frist for å komme med innspill i høringen er 25. mai 2018

Innspill kan sendes med epost til NVE på nve@nve.no

Svaret merkes med referansenummer 201833013.

Forslagene i denne høringen har som hovedformål å bidra til

  • at nettselskapene gir riktigere prissignal for bruk og forsterkning av nettet, på alle nettnivå.
  • en rimeligere kostnadsfordeling mellom kundene som utløser investeringer i nettet og øvrige kunder.
  • prissignaler som bidrar til lavere nettleie totalt sett
  • en tydeligere forskrift som bidrar til en mer enhetlig praksis mellom nettselskapene.

Endringene skal gjelde fra 1. januar 2019

NVE legger opp til at nye krav skal gjøres gjeldende fra 1. januar 2019. Vi foreslår en overgangsordning for regional- og transmisjonsnettet, som tar hensyn til prosjekter som har inngått økonomisk forpliktende avtaler på grunnlag av gjeldende regelverk som ikke tillater anleggsbidrag.

Korrigering

På høringsdokumentets side 43, i tabell med eksempel på anleggsbidrag, er det oppdaget feil i verdiene. Dokumentet har derfor blitt oppdatert for å rette disse. De rette verdiene er:

(MNOK)

Anleggsbidrag / % av kostnadsgrunnlaget

Reduksjonsfaktor

0,3

0,5

0,7

Kraftverk 3 MW

0,90 / 1,80%

1,50 / 3,00%

2,10 / 4,20%

Kraftverk 10 MW

3,00 / 6,00%

5,00 / 10,00%

7,00 / 14,00%

Kraftverk 25 MW

7,50 / 15%

12,50 / 25,00%

17,50 / 35,00%

Kontaktpersoner

Førstekonsulent Kjell Rune Verlo, krv@nve.no,

tlf. 22 95 93 65

Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tjo@nve.no,

tlf. 22 95 94 80

Høringsdokumenter

Høringssvar