Publisert 29.11.2017 , sist oppdatert 15.06.2021

Høring - forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet - tariffer (avsluttet)

NVE ber om kommentarer til forslag om endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. De største endringene NVE foreslår, knytter seg til forslag om å innføre abonnert effekt som tariffmodell for uttak i distribusjonsnettet (§ 14-2). NVE tar sikte på at forskriftsendringene skal tre i kraft 1. januar 2019, 1. januar 2021 og 1. januar 2022.

Status: Høringsfrist 1. mars 2018

Vi ber om at kommentarer til forslaget sendes NVE innen 1. mars 2018.

Høringssvar sendes til: nve@nve.no

Svaret merkes med referansenummer 201706767

Korrigering

På høringsdokumentets side 18, i tabell med nettleiekostnad ved installasjon av solcelleanlegg, er det oppdaget feil på årskostnad for energitariff og time of use. De rette verdiene er energitariff: 5158 kr og time of use: 5451 kr.

Øvrige verdier, som differanse fra utgangspunkt, er ikke berørt av feilen, og er korrekte slik de står i dokumentet.

Strømkundene skal ha et abonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på én gang. For forbruk utover abonnementet, betaler kunden høyere nettleie. Nettselskapene beregner og informerer den enkelte kunde om hvilket abonnement som gir lavest kostnad over året basert på historisk forbruk. Vi foreslår også at energileddet kun skal dekke marginale tapskostnader i nettet.

 

Bakgrunn for høringen

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet skal sikre at kraft overføres til riktig leveringskvalitet og pris, og at nettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte. Gjeldende regelverk gir nettselskapene stor grad av frihet i utforming av tariffer. Det er behov for å endre regelverket for utforming av uttakstariffer i distribusjonsnettet som følge av pågående endringer i kraftsystemet.

Strømforbruket blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende ved at vi ønsker å bruke mer strøm på én gang. Nye produkter og bruksområder tilsier at forbruket vil variere mer over tid, med høyt forbruk i korte tidsrom. Dersom dagens tariffpraksis videreføres, forventes det at denne utviklingen vil bli forsterket over tid. Dermed må nettselskapene investere i økt nettkapasitet. Kostnadene fordeles på brukerne av nettet, og resultatet er at nettleien går opp. Videreføring av dagens tariffpraksis kan lede til at noen strømkunder i svært liten grad bidrar til å dekke felleskostnadene i nettet. Disse kostnadene skyves da over på resterende nettkunder i form av økte tariffer. Samtidig med at forbruket blir mer effektkrevende, skjer en økende andel av kraftproduksjonen med fornybare teknologier som i begrenset grad kan styres etter behovet for kraft. NVE mener nettleien i større grad skal gjenspeile hvordan kostnadene i nettet oppstår.

Betegnelsen sentralnett erstattes med betegnelsen transmisjonsnett i forskriftens bestemmelser. I tillegg endres definisjonen av transmisjonsnett i § 1-3, slik at det vises til definisjonen i energiloven § 1-5.

 

NVE tar sikte på at forskriftsendringene skal tre i kraft 1. januar 2019, 1. januar 2021 og 1. januar 2022.

Kontaktpersoner:

Seniorrådgiver Velaug Mook, vem@nve.no, tlf. 22 95 91 03

Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tjo@nve.no, tlf. 22 95 94 80

Høringsinnspill:

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/PDFLink.cshtml)