Publisert 29.04.2022 , sist oppdatert 25.08.2022

Høring av forslag til forskrift om naturfaretilskudd (avsluttet)

På vegne av Olje- og energidepartementet sender Norges vassdrags- og energidirektorat ut forslag til forskrift om naturfaretilskudd på høring.

NVE foreslår i høringsnotatet å forskriftsfeste gjeldende regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging, miljøtiltak i vassdrag og kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag. I tillegg foreslår NVE å utvide dagens regelverk noe når det gjelder tilskudd til kartlegging.

NVE tar sikte på at forskriften skal tre i kraft fra 2.7.2022 slik at den blir gjeldende for søknader om tilskudd i neste søknadsperiode.

Høringsdokumentet kan lastes ned her.

Høringsbrevet kan lastes ned her.

Høringsuttalelser sendes NVE innen 10.6.2022.