Publisert 25.11.2021 , sist oppdatert 26.11.2021

Tilstandsvurdering av kraftforsyningen

Samfunnets høye forventninger om uavbrutt tilgjengelighet på elektrisitet og fjernvarme krever effektiv drift, regelmessig vedlikehold og god beredskap i kraftforsyningen, for å beholde og forbedre forsyningssikkerheten. NVE har i denne rapporten beskrevet flere tema som sier noe om tilstanden i kraftforsyningen.

Foto: NVE/Catchlight

NVE må som beredskapsmyndighet ha oversikt over tilstand i kraftforsyningen. Olje- og energidepartementet (OED) er hovedansvarlig departement for kraftforsyningen, og har ansvar for å følge opp krav i samfunnssikkerhetsinstruksen. Et av kravene innebærer å ha oversikt over tilstanden knyttet til sårbarheter for kraftforsyningen, og utarbeide tilstandsvurderinger som skal fremlegges Stortinget gjennom departementets budsjettproposisjon. Tilstandsvurdering for kraftforsyningen oppdateres hvert fjerde år.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet en status for kraftforsyningen. Innholdet i denne publikasjonen fra NVE danner grunnlag for tilstandsvurderingene som OED har fremlagt for Stortinget gjennom budsjettproposisjon 12.oktober 2021.

NVEs vurdering

Tilstandsvurderingen inneholder status frem til juni 2021 for følgende tilstandsindikatorer: leveringspålitelighet (avbruddsstatistikk), feilstatistikk, uønskede hendelser, kraftforsyningens tilpasninger til klimavariasjoner, tilstand for krafttransformatorer, kraftsituasjonen, driftssikkerhet, tilsyn, pandemisituasjonen, regelverksutvikling, IKT-sikkerhet og fjernvarme.

NVEs vurdering av utviklingen fremover er at det vil være viktig å bidra til og sørge for at IKT-hendelser ikke vil utgjøre økt risiko for kraftforsyningen. Den økende mengden digitale data og informasjon om kraftforsyningen må være beskyttet og tilgangsstyrt.

I tillegg må kraftsektoren bevare og videreutvikle beredskapen for håndtering av værutløste hendelser. Det kan synes som håndteringen av kraftige stormer har blitt bedre enn den erfaringen vi hadde etter uværet Dagmar for ti år siden. Det skjer likevel ofte utfall fordi snø eller vind fører til trefall på kraftledninger. Videre må risikovurderinger innen klimaendringer som kan påvirke kraftforsyningen utløse forebyggende tiltak.

Hele rapporten kan leses på våre nettsider.

Kontakt

Hege Sveaas Fadum, senioringeniør
tlf. 99 40 94 34

Eldri Naadland Holo, seksjonssjef
tlf. 97 09 68 95