Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 15.08.2022

NVE legger til rette for digitalisering av strømnettet

NVE lanserer PlanNett, en løsning som skal bidra bedre samhandling i nettplanleggingen og legge til rette for raskere nettutbygging.

Foto: Christer Heen Skotland/ NVE

– Gjennom å digitalisere planen for å bygge ut nettet, bidrar vi til en raskere og bedre samordnet utbygging av strømnettet i Norge. Dette kan også gi grunnlag for raskere nettutvikling og effektivisering av vår egen forvaltning og saksbehandling, sier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund.

Fram til nå har nettselskapenes planer om nytt nett ikke blitt levert til NVE digitalt. Det har gjort behandlingen tregere og samordningen mer krevende. Innføring av PlanNett er en milepel fordi det betyr at dette arbeidet nå digitaliseres.

I PlanNett samles en oversikt over nettselskapenes utredninger og tiltak, med nøkkelinformasjon som status, milepælsplan, geografisk plassering, årsak og omfang. PlanNett gjør det mulig for nettselskapene å enkelt oppdatere oversikten, og eksterne brukere vil enkelt kunne navigere i oversikten og finne relevant informasjon.

– NVEs mål er at vår saksbehandling skal skje raskt og effektivt samtidig som vi ivaretar de demokratiske prosessene og sikrer rasjonalitet i utbyggingen. Dette krever stor grad av samarbeid mellom nettselskap, kunder og myndigheter. En utfordring i dag er at kommunikasjonen foregår ved bruk av eposter, telefoner og PDFer. PlanNett er et skritt på veien mot effektiv digital informasjonsutveksling om nettutbyggingen, forklarer Lund.

Her finner du PlanNett.  

Digitalisering av nettplaner

PlanNett erstatter informasjon som tidligere ble delt i PDF-format gjennom de tradisjonelle Kraftsystemutrednings-rapportene (KSU). PDF-ene inneholder viktig informasjon om kraftsystemet, men har store begrensninger i datakvalitet. NVE har derfor som mål å fase ut PDF-ene i sin helhet. Viktig informasjon vil struktureres og flyttes over på et egnet digitalt format. I første omgang er nettplanene til nettselskapene tatt ut av PDFen, og samlet i den nye applikasjonen PlanNett.

PlanNett vil kobles sammen med informasjon fra relaterte myndighetsprosesser når disse også digitaliseres. Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE ser nå videre på hvordan søknadsprosessen for konsesjoner kan digitaliseres, og hvordan informasjonen i PlanNett kan gjenbrukes i søknaden. Dette er første skritt på veien mot mer treffsikre og effektive planprosesser, der informasjon blir tatt vare på og gjenbrukt langs hele kjeden fra behov først oppstår til ferdigstilt anlegg.

Samarbeider om utvikling av Plannett

Prosjektet med å utvikle PlanNett er et tett samarbeidet med bransjens digitaliseringsinitiativ DIGIN og et par fremoverlent nettselskaper. PlanNett er under utvikling, og har foreløpig en begrenset funksjonalitet. Dette vil forbedres løpende av NVE i samarbeid med nettselskapene.

– Med det store behovet for nettutbygging som blant annet elektrifisering av transportsektoren og nye store industrietableringer ser ut til å medføre, vil behovet for nettutbygging kunne endre seg svært raskt. En løsning som PlanNett, hvor man kan oppdatere informasjon fortløpende, er dermed en stor fordel. Agder Energi Nett håper og tror PlanNett kommer til å bli et nyttig verktøy både for nettselskaper, nettkunder og en rekke samfunnsaktører fremover, Sier Trond Arild Reiersølmoen, avdelingsleder Nettstrategi i Agder Energi Nett.

Fakta om Kraftsystemutredninger (KSU) og PlanNett

  • KSU-rapporten inneholder nøkkelinformasjon om kraftsystemet, og planer for ny nettutbygging i området.
  • Ordningen med kraftsystemutredninger startet i 1988.
  • Ordningen ble bygd opp rundt fylkene, med formål om å øke samordning mellom nettselskap.
    Nettselskap i ett KSU-område (fylke) samarbeider om å utrede kraftsystemet, og produserer en KSU-rapport for området.
  • Totalt produseres det 18 KSU-rapporter i PDF-format som oppdateres annen hvert år.
  • Nettplanene er nå tatt ut av PDF-en og samlet i en ny digital løsning, kalt PlanNett.
  • PlanNett vil utvides med mer informasjon etter hvert, og kobles sammen med relatert informasjon fra andre myndighetsprosesser, eksempelvis konsesjonsbehandling.
  • PlanNett er utviklet i samarbeid mellom NVE, DIGIN og fremoverlente nettselskaper. Målet er mer effektiv nettutvikling, ved bedre informasjonsdeling og enklere myndighetsprosesser.

Kontakt

NVEs pressetelefon
Tlf: 48 99 76 67