Publisert 20.06.2024

NVE anbefaler ny prisregulering for fjernvarme

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår ny modell for prisregulering av fjernvarme. Forslaget søker å skjerme kundene mot svært høye priser og samtidig sikre fjernvarmeselskapene nødvendige inntekter.

- Fjernvarme har en viktig plass i det norske energisystemet. NVE er opptatt av at regelverket skal sikre at energisystemet fungerer effektivt og er tilpasset den utviklingen som skjer for alle energivarer Når samfunn blir stadig mer elektrifisert, bidrar fjernvarme også med avlastning og fleksibilitet i energisystemet, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Vi anbefaler en ny prismodell der fjernvarmekunder beskyttes mot svært høye priser, samtidig som vi sikrer fjernvarmeselskapenes inntekter i timer med svært lave spotpriser, sier Lund

- I dag er fjernvarmekundene skjermet for høye priser gjennom at strømstøtten inngår i beregningen av maksimal prisen for fjernvarme. Vi foreslår å endre dette til en direkte skjerming gjennom reguleringen, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

I motsetning til for kraftselskapene betaler ikke staten for støtten til fjernvarmekundene, den tas fra inntjeningen til fjernvarmeselskapene. Dette er belastende for fjernvarmens forretningsmodell, så derfor foreslår vi et noe høyere øvre pristak for å skjerme kunder for høye priser. På den andre siden vil dette pristaket også gjelde næringslivskunder som med dette forslaget får en bedre skjerming mot høyere priser.

Regelverk fra 80-tallet

Regelverket for hvordan maksimal fjernvarmepris skal bestemmes er fra 1986 og dårlig tilpasset dagens situasjon. En sentral bestemmelse er at prisen for fjernvarme ikke skal være høyere enn prisen for elektrisk oppvarming. Det innebærer for eksempel at fjernvarmeselskapene risikerer å produsere fjernvarme uten å få dekket sine kostnader i perioder med svært lav, eller negativ strømpris.

Anbefalt prismodell

Forslaget til ny modell for prisreguleringen innebærer at ny maksimalpris for fjernvarme settes lik spotprisen for strøm pluss et konstantledd. Når spotprisen er høyere enn 100 øre/kWh stiger maksimalprisen for fjernvarme kun med 40% av økningen i spotpris. Når spotprisen er negativ, faller maksimalprisen med 40% av spotprisen. På denne måten innføres et øver og nedre knekkpunkt i maksimalpriskurven for fjernvarmeprisen.

Konstantleddet erstatter nettleien, avgifter og et påslag i dagens reguleringsmodell og vil være likt for alle kunder. Forslag til konstantledd, øvre og nedre knekkpunkt og helninger på maksimalpriskurven er satt for å balansere forholdet til fjernvarmeselskapenes behov for inntekter mot kundenes behov for å skjermes mot høye priser. Det foreslås at konstantledd og knekkpunkter fastsettes av NVE.
I forslaget har NVE anbefalt at konstantleddet settes til 50 øre og at øvre knekkpunkt settes til en spotpris på 1 krone og nedre knekkpunkt når spotprisen er null, men at NVE får fullmakt gjennom forskrift til å justere dette i tråd med prisutviklingen. Ny prismodell krever lovendring.

Foreslår flere endringer

Sammen med en ny modell for prisreguleringen, foreslår NVE at det gjøres flere andre endringer i regelverket for fjernvarme. Endringene vil forenkle prisreguleringen, og innføre nødvendige bestemmelser på forhold som ikke er omtalt i dagens regelverk.

Modellen som NVE nå foreslår, vil ivareta både husholdninger, næringskunder og fjernvarmeprodusentenes interesser. Endringene vil også gjøre det enklere enn i dag å forstå hva som er maksimal fjernvarmepris.

NVEs forslag til ny prisregulering er sendt til Energidepartementet og det er opp til departementet å beslutte den videre prosessen.

- Det finnes ikke et fasitsvar her. Vi mener vi har funnet en modell som avveier ulike interesser på en rimelig måte og som er enkel å forstå. Nå blir det opp til departementet å beslutte den videre prosessen, avslutter Lund.

Kontaktpersoner


Seniorrådgiver Birger Bergesen
Seksjonssjef Maren Esmark

 

For media:

NVE pressevakt

Tlf: 489 97 667