Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 03.12.2020 , sist oppdatert 01.09.2022

NVE anbefaler ikke endret kategori av havvindområder utenfor Nordland

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE vurdert om det har skjedd endringer som vil påvirke anbefalingene knyttet til havvind i Træna Vest og Trænafjorden-Selvær utenfor Nordland. NVEs vurdering er at det ikke er grunnlag for å endre kategori for disse havområdene nå. NVE anbefaler imidlertid at Trænafjorden og Selvær deles i to delområder, som framover behandles hver for seg.

Foto: Stig Storheil, NVE

I 2012 ble det lagt fram en strategisk konsekvensutredning for havvind hvor 15 områder ble utredet med tanke på mulige konflikter og delt i tre kategorier. Kategori A er de områdene som ble vurdert til å være best egnet. Kategori B er områder med utfordringer knyttet til enten tekniske aspekter, eksisterende arealinteresser eller naturmiljø, mens kategori C er de områdene som er minst egnet.

I 2013 ble Trænafjorden-Selvær og Træna Vest vurdert til kategori B.

Endringer kan gjøre områdene mindre egnet for utbygging

På oppdrag fra Olje og energidepartementet har NVE i høst gjort en vurdering av om det har skjedd vesentlige endringer som har påvirkning på den tidligere vurderingen av områdene. Dette gjelder utviklingen innen teknologi- og kostnad, naturmiljø samt nærings- og samfunnsinteresser.

– NVE anbefaler at havområdene utenfor Træna Vest og Trænafjorden-Selvær fremdeles plasseres i kategori B, som ikke er den prioriterte kategorien for åpning av områder for havvind. Snarere har det skjedd endringer som kan gjøre disse områdene mindre egnet for utbygging. Vi anbefaler at Trænafjorden og Selvær deles i to delområder, som framover behandles hver for seg, sier direktør Anne Vera Skrivarhaug i NVE.

I den nye vurderingen av dette området er det endringer som NVE mener kan påvirke faktagrunnlaget. Hovedpunktene er endringer for sjøfuglbestander, økning i skipstrafikk siden 2012, overlapp med et område åpnet for petroleumsvirksomhet i Træna Vest, nytt lovverk som kan ha betydning for konsesjonsprosessen for havvind og at forutsetninger for teknologi- og kostnadsutvikling ville vært annerledes i dag.

Anbefaler at Trænafjorden og Selvær behandles hver for seg.

Basert på innspill fra Fylkeskommunen ba departementet også NVE om å vurdere alternative avgrensinger av området Trænafjorden-Selvær. Fylkeskommunen ønsker å kategorisere Trænafjorden som kategori C område og Selvær som ett kategori A område.

Konfliktnivået knyttet til kysttrafikk, lokalbefolkning, friluftsliv, kulturminner og reiseliv er lavere for Selvær enn for Trænafjorden. Det anbefales derfor at Trænafjorden-Selvær deles i to områder for havvind; Trænafjorden og Selvær, som framover behandles hver for seg. Selv om det gjøres en slik todeling anbefaler NVE at begge utredningsområdene fortsatt defineres som kategori B.

Les hele vurderingen her.

Kontaktpersoner

Magnus Wold, saksbehandler 
Tlf: 99558138, e-post: mwo@nve.no