Faresonekart

Oversikt over kva faresonekart som er tilgjengelig for din kommune med tilhørande rapportar.

Kvikkleiresoner i din kommune

Kartlagte kvikkleiresoner viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred. Det kan derfor forekomme kvikkleire også utenom de kartlagte sonene og områder under marin grense må vurderes som aktsomhetsområder for kvikkleire. Sonene er klassifisert med hensyn til faregrad, konsekvens og risiko.

Det er utført kvikkleirekartlegging i din kommune

Faresoner skred i bratt terreng

Faresoner for skred i bratt terreng omhandlar skredtypar som steinsprang, jordskred, flaumskred, sørpeskred og snøskred.

Statleg skredfarekartlegging i Granvin kommune (264 MB)

Statleg skredfarekartlegging i Voss kommune (453 MB)

Statleg skredfarekartlegging i Ullensvang herad

Flaumsonekart

Flaumsonekart viser flaumfare med gjentaksintervalla gitt i Byggteknisk forskrift og er tilpassa bruk på reguleringsplannivå og byggesak. Les meir om flaumsonekarta her.

Flaumsonekart for Voss (2006) er basert på flomberegningen fra 2006. I 2015 ble Flomberegning for Vosso (2015) oppdatert. Det er foreløpig beregnet nye vannstander basert på den oppdaterte flomberegningen. Det pågår for tiden et arbeid med å oppdatere den hydrauliske modellen.

Flomsonekart Delprosjekt Voss (2020)

Flomsonekart Delprosjekt Evanger (2020)

Aktsemdkart - for områder uten faresonekart

Om det ikkje fins faresonekart for alle skredtypar for din kommune kan ein bruke aktsemdkart til å avgrense omsynsoner i arealplanen.

Aktsemdkart for skred i bratt terreng