Publisert 17.06.2021 , sist oppdatert 11.05.2023

Ny metodikk for å vurdere det samlede behovet for sikring av bygg mot flom og skred.

Arbeidet med å kartlegge det samlede behovet ble igangsatt i 2019 og organisert som et NVE-prosjekt i begynnelsen av 2020, kalt "Flom Og Skred – Sikringsbehov for eksisterende bebyggelse (FOSS)". NGI og PwC har hatt i oppdrag å utvikle metoden og gjennomføre kostnadsanalysen, i tett samarbeid med NVE.

Hva er gjort i FOSS-prosjektet?

Det er utviklet metodikk for å kunne analysere samfunnets behov for sikring av eksisterende bebyggelse mot flom og skred. Metodikken er på overordnet nivå for å få en samlet oversikt, og er ikke utviklet til å vurdere enkeltobjekter eller hvorvidt det er samfunnsmessig rasjonelt å gjennomføre alle disse sikringstiltakene. Vi har tidligere ikke hatt en slik samlet framstilling, og metodikken skal brukes og videreutvikles i årene fremover.

Skredsikring i Kjøllefjord over bebyggelse, Lebesby kommune (foto: Odd-Arne Mikkelsen, NVE).
Skredsikring i Kjøllefjord over bebyggelse, Lebesby kommune (foto: Odd-Arne Mikkelsen, NVE).

Resultater av prosjektet

Analysen viser at det vil koste rundt 85 milliarder kroner dersom alle bygg som er utsatt for skred i bratt terreng, flom, erosjon og kvikkleireskred skal sikres til samme nivå som kravene til nye bygg (TEK17). Disse tallene er i rapporten presentert fordelt på fylkesnivå og på flom/erosjon og skred. Det er betydelig usikkerhet rundt tallene, laveste estimat på totalsum er 50 milliarder, mens høyeste estimat er 120 milliarder kroner.

Analysen presentert i denne rapporten gjelder kostnader for sikring av eksisterende bebyggelse i Norge. Sikring av ny bebyggelse samt eksisterende fritidsbebyggelse, veger, jernbane og annen offentlig infrastruktur er ikke med i analysen. Kostnader til fore­byggende tiltak mot skader fra overvann er kun tatt med der slike tiltak er en nødvendig del av et sikringstiltak mot flom eller skred. Fjellskred er ikke tatt med i analysene. Det samme gjelder faretyper som stormflo, flodbølger fra skred i vann og sterk vind.