Konsesjonssak - NVE

132 kV ledning Kulia–Kristiansand

Tiltakshaver
AGDER ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201904745;202004052
Status
Konsesjon gitt
Dato
16.03.2020
Fylke
Agder
Kommune
Kristiansand, Lindesnes, Vennesla, Åseral, Lyngdal

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) fra Agder Energi Nett AS for bygging av 132 kV kraftledning fra Kulia til Kristiansand. MTA skal være godkjent av NVE før anleggsstart, og (søknadene og) planene er nå sendt på høring. Dokumentene er tilgjengelige til høyre på denne siden. NVE ber om eventuelle innspill til anleggets utforming og hvordan anleggsarbeidet kan gjennomføres innen 01.06.2020.

MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan Agder Energi Nett AS skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis. Planene skal være utarbeidet i kontakt med berørte kommuner, grunneiere og andre rettighetshavere. Agder Energi Nett AS fikk endelig konsesjon i medhold av energiloven til utbygging av 132 kV kraftledning fra Kulia til Kristiansand, den 16.03.2020. NVEs saksbehandler av MTA- og detaljplan er Vebjørn Schiager (vesc@nve.no) 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fattet vedtak om å gi Agder Energi Nett AS anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge og drive en ca. 9,6 km lang 110(132) kV kraftledning fra Kulia transformatorstasjon til Kristiansand transformatorstasjon i Kristiansand og Vennesla kommuner i Agder. 

Det har også blitt gitt konsesjon for nødvendige tiltak i transformatorstasjonene Kulia, Kristiansand og Hallandsbru, og til å rive ca. 45,6 km med 110 (132) kV kraftledninger mellom transformatorstasjonene Kulia og Hallandsbru, og Bjelland og Kulia. 

Bakgrunnen for vedtaket er at de eksisterende ledningene mellom Kulia og Hallandsbru, og Kulia og Bjelland er gamle og nærmer seg sin tekniske levetid. NVE mener det er nødvendig å gjøre tiltak for å sikre strømforsyningen. De eksisterende ledningene skal rives etter at den nye ledningen er bygget.